Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Antalet klagomål inom hälso- och sjukvården ökade betydligt 2019

År 2019 avgjordes ett rekordstort antal klagomål vid regionförvaltningsverken, även om de ärenden som behandlades var mer krävande än tidigare. Antalet tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården ändrades inte nämnvärt. I styrningen och rådgivningen betonades vikten av egenkontroll.

Regionförvaltningsverken avgjorde 1 878 klagomål inom hälso- och sjukvården 2019, vilket är 7 % mer än året innan (1 750/2018). I fjol behandlades 1 922 klagomål, vilket är 12 % mer än året innan (1 714/2018).

regionförvaltningsverk

klagomål som tagits upp till behandling

avgjorda klagomål

 

2019

2019

Södra Finland

910

850

Östra Finland

239

237

Lappland

71

62

Sydvästra Finland

187

181

Västra och Inre Finland

333

299

Norra Finland

182

249 + 34*

totalt

1 922

1 878

* Klagomål som gäller fånghälsovården och försvarsmaktens hälso- och sjukvård och vars behandling har centraliserats till Regionförvaltningsverket i Norra Finland för hela Finlands del.

 

Det ökade antalet klagomål och mediernas många begäran om information tog exceptionellt mycket arbetstid vid regionförvaltningsverken. Trots detta förkortades behandlingstiderna för klagomål vid nästan alla regionförvaltningsverk. Den genomsnittliga behandlingstiden för klagomål inom hälso- och sjukvården var 6,3 månader 2019, medan den 2018 var 7,8 månader. Delvis berodde detta på att en del ämbetsverk anställde fler arbetstagare för att sköta uppgifterna i fråga. Dessutom överfördes klagomålen för behandling som en påminnelse till de organisationer som var föremål för klagomålet.

Uppgiftsmängden inom tillsynen över hälso- och sjukvården nästan på föregående års nivå

regionförvaltningsverk

tillsynsärenden som tagits upp till behandling

avgjorda tillsynsärenden

 

2019

2019

Södra Finland

307

332

Östra Finland

107

90

Lappland

52

30

Sydvästra Finland

103

72

Västra och Inre Finland

138

104

Norra Finland

115

102

totalt

822

730

 

År 2019 tog regionförvaltningsverken upp till behandling 822 tillsynsärenden. Året innan var antalet 814. 730 tillsynsärenden avgjordes, medan antalet avgöranden 2018 var 793. Vid flera regionförvaltningsverk gjordes fler tillsynsbesök enligt årsplanen än året innan.

På basis av klagomål och anmälningar om missförhållanden riktades tillsynen år 2019 i synnerhet till tjänster för äldre.

Verksamheten hos de aktörer som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster övervakas utifrån de anmälningar som kommer in till regionförvaltningsverket samt i enlighet med ämbetsverkens egna tillsynsplaner. Tillsynsplanerna innehåller också tillsynsobjekt som man kommit överens om tillsammans med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira och som hänför sig till det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården.

Ökad förutseende styrning

Den förutseende styrningen av hälso- och sjukvården utökades genom styrnings- och utvärderingsbesök, genom att skicka styrbrev och genom att ordna regionala tillställningar. I styrningen betonades aktörernas egenkontroll och kommunernas primära tillsynsansvar när de skaffar köpta tjänster. Av tillsynen och klagomålen under 2019 framgick det tydligt att de som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster ännu inte tillräckligt väl har förstått egenkontrollens roll och betydelse. Egenkontroll är organisationens eget verktyg för uppföljning och utveckling av kvaliteten på tjänsterna. Trots den ökade styrningen ökade behovet av efterhandskontroll 2019.

De ärenden som behandlades inom hälso- och sjukvården var mer krävande och komplicerade än tidigare. I synnerhet stora organisationer medförde utmaningar i tillsynen. Problem förekom bl.a. i det att informationen om klagomåls- och tillsynsbeslut inte alltid överfördes från organisationens ledning till verksamhetsenheterna.

Hälsovårdstjänster

Regionförvaltningsverken har tillsyn över offentliga och privata aktörer som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster. Hälso- och sjukvårdstjänster är följande:

 
 • Förebyggande hälsovård och hälsofrämjande arbete
 • Prehospital akutsjukvård och sjuktransport
 • Specialiserad sjukvård
 • Hemsjukvård
 • Skolhälsovård
 • Medicinsk rehabilitering
 • Mentalvårdstjänster
 • Barnrådgivningstjänster
 • Studerandehälsovård
 • Primärvård
 • Jourverksamhet och brådskande vård
 • Mun- och tandvård
 • Företagshälsovård
 • Mödra- och andra rådgivningstjänster
 

Regionförvaltningsverket är tillstånds- och tillsynsmyndighet

Regionförvaltningsverket är en regional tillstånds- och tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården och hälsotjänsterna. Verket styr och har tillsyn över den offentliga hälso- och sjukvården och de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls av privata aktörer.

Ämbetsverkets mål är att trygga högkvalitativa hälsovårdstjänster för befolkningen. För att uppnå detta mål stödjer ämbetsverket kommunerna, samkommunerna och andra aktörers arbete för att främja människors hälsa. Ämbetsverkets verksamhet styrs av lagstiftningen, social- och hälsovårdsministeriet samt samarbetet med andra aktörer, såsom Valvira och Institutet för hälsa och välfärd.

Regionförvaltningsverkens bokslut för 2019 kan läsas på vår webbplats www.avi.fi – Tjänster – Publikationer 2020: Aluehallintovirastojen tilinpäätös 2019 (på finska).

 

Mer information:
direktör Kristiina Poikajärvi, tfn 0295 017 375
direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549
ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden
regionförvaltningsverket

fornamn.efternamn@avi.fi

 


Uppdaterad