Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

I klagomålen över hälso- och sjukvården kritiseras vårdkvaliteten och patientsäkerheten

Västra och Inre Finland

I Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland blev 280 klagomål inom hälso- och sjukvården anhängiga år 2018. Antalet till regionförvaltningsverket inlämnade klagomål minskade med cirka 10 procent från året innan.

Förra året meddelade regionförvaltningsverket anmärkningar i sju fall, för att göra verksamheten tillbörlig beslöt man om uppmärksamgörande 17 gånger och regionförvaltningsverket framförde sin uppfattning om förfarande enligt lagen i tio fall. En anmärkning ges för framtida behov och syftet är att på ett mera förebrående sätt än genom uppmärksamgörande eller genom att utrycka sin uppfattning klandra den som agerat i strid med lagen. Målet är att de felaktigheter som konstaterats inte ska upprepas.

Klagomålen år 2018 gällde främst läkarnas agerande liksom tidigare år. Men det inlämnades också klagomål om sjukskötare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Klagomålen riktades främst mot den offentliga hälso- och sjukvården. Klagomålen inom hälso- och sjukvården gällde på ett omfattande sätt olika delområden inom hälso- och sjukvården och i motiveringarna till klagomålen poängterades både servicens kvalitet och innehåll. Många klagomål gällde dessutom hur patienten hade blivit bemött, diagnosen eller förseningar i vården samt självbestämmanderätten och felaktiga förfaranden.

I besluten tas upp för patienten problematiska situationer

Regionförvaltningsverket tog i ett av sina beslut ställning till primärskötarnas agerande då de fattade beslut om en transport. I klagomålet visade det sig att de centrala missförhållandena var hur primärskötarna agerade i konfliktsituationen och den inbördes rangordningen bland primärskötarna. Regionförvaltningsverket fäste i beslutet primärskötarnas uppmärksamhet vid tillbörlig yrkesverksamhet och patientens rättigheter samt poängterade att primärskötarna vid situationer som är ens är lite oklara ska be om vårdanvisningar av den jourhavande akutvårdsläkaren eller någon annan jourhavande läkare.

I ett annat beslut meddelade regionförvaltningsverket en anmärkning till en specialläkare, medicine licentiat och hälso- och sjukvårdsorganisationen i ett klagomålsärende där man i samband med genomförandet av operationen av en patient kunde fastställa allvarlig oaktsamhet och allvarliga förseningar i att diagnosticera operationskomplikationen.

I fjol tog regionförvaltningsverket i ett av sina beslut dessutom ställning till genomförande av ridterapi som medicinsk rehabilitering. En gravt handikappad patients rättsskydd och rehabilitering ansågs ha riskerats då ett beslut om ridterapi inom primärvården felaktigt motiverades med FPA:s kriterier. I sitt beslut fäste regionförvaltningsverket tjänsteinnehavarens som fattat beslutet och den ordnande aktörens uppmärksamhet vid att patienten enligt patientlagen har rätt till god vård, i vilken medicinsk rehabilitering ingår som en del av vårdhelheten.

Patienten har också rätt att göra en anmärkning

En patient som är missnöjd med sin hälso- och sjukvård eller hur hen har blivit bemött har rätt att göra en anmärkning till föreståndaren som ansvarar för hälso- och sjukvården i hälsovårdsenheten. Omkring en tredjedel av klagomålen som i fjol anhängiggjordes i regionförvaltningsverket överfördes till att behandlas inom anmärkningsförfarandet. Regionförvaltningsverket följer upp hur en anmärkning besvaras och kan vid behov vidta tillsynsåtgärder på basis av svaret på anmärkningen. Regionförvaltningsverket tog under året upp några fall till ny behandling på grund av att anmärkningen hade besvarats på bristfälligt sätt.

Ytterligare information:

Överinspektör Elise Kuismanen, tfn 0295 018 540

Jurist Leena Värri, tfn 0295 018 609

Jurist, chef för rättsskyddsenheten Päivi Lahtinen, tfn 0295 018 533


Uppdaterad