Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Klagomålen inom socialvården under 2018 gällde främst barnskyddet

Västra och Inre Finland

Antalet klagomål inom socialvården i västra och inre Finland ökade något i fjol jämfört med året innan. Drygt en tredjedel av de avgjorda klagomålen gällde barnskyddet.

Under 2018 inleddes 202 socialvårdsklagomål vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, vilket är en ökning med sex procent jämfört med 2017. Antalet avgjorda klagomål över socialvården var sammanlagt 177 till antalet, och flest avgjorda klagomål, ungefär 36 procent, gällde barnskyddet. De näst vanligaste klagomålsbesluten gällde äldreomsorgen (19 procent) och handikappservicen (13 procent).

Ungefär 34 procent av klagomålen över socialvården överfördes till kommunerna eller verksamhetsenheterna för behandling som anmärkningar. Jämfört med klagomål är en anmärkning ett enklare och snabbare sätt att rätta till en observerad brist.

I omkring 11 procent av besluten på klagomålen över socialvården gav regionförvaltningsverket en anmärkning eller gjorde aktören uppmärksam på korrekt förfarande. En anmärkning gällde handikappservice och en gällde omsorgen om utvecklingsstörda. Regionförvaltningsverket gjorde fem kommuner uppmärksamma på barnskyddet och sex kommuner uppmärksamma på äldreomsorgen. Uppmärksamgöranden som gällde handikappservice gavs i fem kommuner och en kommun gjordes uppmärksam på omsorgen om utvecklingsstörda. I sju klagomålsbeslut delgav regionförvaltningsverket aktören sin uppfattning om smärre brister som hade konstaterats i verksamheten.

Genom att ge en anmärkning kan myndigheten styra den som agerat lagstridigt så att inte felen upprepas. En anmärkning är ett mer kraftfullt sätt att rätta till brister än uppmärksamgöranden och delgivande av uppfattning.

Klienternas ställning poängterades i klagomålsbesluten

Klagomålen över barnskyddet visade på utmaningen när socialarbete som rörde föräldrars vårdnad om barnen och barnskyddsarbete skulle utföras samtidigt. Uppmärksamhet fästes vid att distansföräldern till ett barn som är klient inom barnskyddet ska få information och kunna påverka. Bland annat informationen och klientplaneringen var områden som kunde förbättras. Regionförvaltningsverket uppmärksammade också god förvaltningssed på grund av brister i anteckningarna.

Klagomålsbesluten som rörde äldreomsorgen gällde bedömning av servicebehovet samt måltider och läkemedelsbehandling på serviceboenden med heldygnsomsorg och huruvida klienterna fick tillräckligt med annan hjälp. Krävande vårdarbete i samband med hyresboende kräver mycket samarbete mellan den som producerar vårdservice, beställaren och de anhöriga, om klienten själv inte kan uttrycka sin egen åsikt och vilja om sitt välmående och sina rättigheter. Missnöje med samarbetet och informationsgången var också ofta en orsak till klagomålen.  

I besluten som gällde handikappservice gjordes aktörerna uppmärksamma på flera saker: att klientens förfrågningar inte hade besvarats, tillhandahållande av personlig assistans fullt ut, fattande av skriftliga beslut inom föreskriven tid, sekretess och oskäliga fördröjningar med att ge hjälp i boendeservicen. I besluten som rörde omsorgen om utvecklingsstörda poängterade regionförvaltningsverket att specialomsorgsprogram ska upprättas och att besvärsmyndighetens beslut ska verkställas.

 

Ytterligare information:

Överinspektör Juha Mieskolainen, tfn 0295 018 561

Överinspektör Lea Liukku, tfn 0295 018 559  

Jurist, chef för rättsskyddsenheten Päivi Lahtinen, tfn 0295 018 533  

fornamn.efternamn@avi.fi, RFV i Västra och Inre Finland


Uppdaterad