Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

År 2018 gäller tillsynen över socialvården till största delen äldreservice 

Södra Finland

I tillsynen över socialvården som utförs vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland framhävs äldreservicen. Av alla tillsynsärenden som inleddes i början av 2018 gällde en tredjedel äldreservice. Det har inletts 33 nya tillsynsärenden gällande äldreservice, varav 10 gäller hemvården.

Inom såväl hemvården som serviceboende med heldygnsomsorg upprepas missförhållandet där antalet anställda är otillräckligt dimensionerad till omsorgsbehovet. Ofta orsakar detta även allvarliga klientsäkerhetsrisker. 

Klagomål som gäller socialarbetet har ökat och är nu 14,6 procent av alla klagomål som anhängiggjorts i början av året (år 2017 var andelen 4,9 procent). Problem med tillgång till socialarbetare med sådan behörighet som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården förklarar delvis denna ökning. 

Flest klagomål anförs om barnskyddet

Barnskyddet har likt tidigare år varit föremål för flest klagomål – 48 stycken (33 procent av alla klagomål). Handikapptjänsterna (19 st.) och äldreomsorgen (14 st.) är de näst vanligaste klagomålen.  

I början av året avgjordes totalt 145 klagomål och tillsynsärenden. Anmärkningar har getts för brister som anknyter till förvaltningsbeslut, beslut om begränsningsåtgärder och påminnelser, undermålig personaldimensionering inom hemvården och missförhållen i anknytning till dokumentförvaltningen och efterlevnaden av sekretessbestämmelserna.

Under första hälften av 2018 har det inletts totalt 239 nya klagomål och tillsynsärenden. Ur ett regionalt perspektiv är klagomålen och tillsynsärendena koncentrerade till de kommuner i de nyländska landskapen med största invånarbasen. Nylands andel är i genomsnitt två tredjedelar av de klagomål och tillsynsärenden som inletts inom området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland.   

Regionförvaltningsverket anser mängden tillsynsärenden som gäller kvaliteten och säkerheten av äldreservicen är särskilt oroväckande.

Mer information
Ledande överinspektör för socialvården Marja-Leena Stenroos, tfn 0295 016 206
fornman.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland       

 


Uppdaterad