Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Klagomålen på socialvården ökade med 65 procent

Västra och Inre Finland

Under 2019 fick Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ta emot rekordmånga klagomål på socialvården, 335 stycken, vilket är en ökning med 65 % jämfört med året innan. Under året fattade regionförvaltningsverket beslut på 286 klagomål. Fortsättningsvis gällde största delen av klagomålen barnskyddet. Dock var det klagomålen på äldreomsorgen som ökade mest. Ökningen berodde på de uppdagade problemen inom äldreomsorgen som tillhandahålls av privata aktörer och som har behandlats mycket i offentligheten. Klagomålen gällde verksamhetsenheter som också var föremål för regionförvaltningsverkets andra tillsynsåtgärder.

Av klagomålen på socialvården framkom följande orsaker till missnöje:

  • klientens rätt att få ett beslut i sitt ärende,
  • lång tid att få svar på begäran om handlingar,
  • bristfällig rådgivning i frågor som gällde begäran om klienthandlingar, korrigering av klientanteckningar och sökande av ändring.

Regionförvaltningsverket överförde 30 % av klagomålen till den berörda enheten för att behandlas som en anmärkning. Detta innebär att den som framfört klagomålet får svar på det direkt av den verksamhetsenhet som klagomålet gällde. Svaret på anmärkningen skickas också till regionförvaltningsverket för kännedom. Regionförvaltningsverkets sakkunniga läser svaret och kan utifrån det vid behov inleda tillsyn av den berörda enheten. En klient som är missnöjd med kvaliteten på den socialvård som han eller hon har fått eller med bemötandet i samband med vården har rätt att framställa en anmärkning. En anmärkning framställs direkt till verksamhetsenhetens ansvariga person eller till den ledande tjänsteinnehavaren i kommunen. Kommunernas socialombudsmän bistår vid behov med att framställa en anmärkning.

Handläggningstiden för klagomål på socialvården var i genomsnitt endast cirka 4 månader. I ärenden som krävde omfattande utredningar var handläggningstiden dock betydligt längre. Då kunde man bli tvungen att vänta på beslutet i över ett år.

I omkring 10 % av besluten på klagomålen över socialvården gav regionförvaltningsverket aktören en anmärkning eller gjorde den uppmärksam på korrekt förfarande. Anmärkningarna gällde bl.a. färdtjänst, som kommunerna har haft problem med att organisera efter taxireformen 2017. Inom äldreomsorgen anmärkte regionförvaltningsverket på brister i tillgodoseendet av självbestämmanderätten och på servicens kvalitet.

Den som har agerat lagstridigt kan ges en anmärkning för framtiden för att inte det felaktiga förfarandet ska upprepas. En anmärkning är ett strängare form av styrning än uppmärksamgörande eller delgivande av uppfattning.

Klagomål på barnskyddet

I besluten på klagomål över barnskyddet gällde regionförvaltningsverkets administrativa styrning uppdateringen av klientplaner och brister i samarbetet med föräldrarna. Missnöje orsakades bland annat av möten i klientsituationer, att för lite tid hade avsatts för möte eller kontakt med klienten och att det var svårt att få tag på socialarbetaren. I barnskyddsarbetet och samordningen av arbetet upplevdes stödet från sakkunniga chefer som otillräckligt. I klagomålen framkom också brister i hur barnens åsikter hördes både inom barnskyddets öppenvård och vården utanför hemmet. Den stora omsättningen på socialarbetare och bristen på behörig personal ledde också till felaktiga förfaranden.

Klagomål på äldreomsorgen

Klagomålen på äldreomsorgen lyfte fram följande problem:

  • uppföljningen, rapporteringen och planeringen av klienternas basvård behöver utvecklas både i hem- och boendeservicen,
  • hur klientens individuella situation beaktades i vårdarbetet,
  • brister i stödet från ledningen,
  • etisk granskning av vårdarbetet behöver införlivas i kvalitetskriterierna för vården och i arbetet med egenkontrollplaner.

Bristerna i kvaliteten på vården beror ofta på att det inte finns tillräckligt med yrkeskunnig personal.

För det krävande vårdarbetet i serviceboenden med heldygnsomsorg behövs ofta ett gott samarbete mellan serviceproducenten, kommunen och de anhöriga. Detta gäller särskilt när klienten inte kan uttrycka sin egen åsikt och vilja i frågor som rör hans eller hennes välmående och rättigheter. I serviceboenden med heldygnsomsorg bor klienterna i hyreslägenheter, vilket kan komplicera samarbetet mellan olika instanser. Brister i samarbetet och informationsgången orsakade missnöje, vilket ofta var orsaken till att man anförde ett klagomål.

De som tillhandahåller äldreomsorg fick administrativ styrning om det inte får ta oskäligt lång tid att besvara en anmärkning.

Regionförvaltningsverket övervakar

Regionförvaltningsverket arbetar för att främja befolkningens välfärd och hälsa samt rättsskyddet för klienter inom socialvården. Vi styr och övervakar den kommunala och privata socialvården. Läs mer om regionförvaltningens uppgifter på vår webbplats www.rfv.fiStyrning och tillsyn av socialvården.

 

Ytterligare information:
överinspektör Lea Liukku, tfn 0295 018 559
överinspektör Niina Lehtinen, tfn 0295 018 573
jurist, chef för rättsskyddsenheten Päivi Lahtinen, tfn 0295 018 533

fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Västra och Inre Finland

 


Uppdaterad