Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Antalet tillståndsansökningar och tillsynsärenden inom social- och hälsovården har ökat under början av 2019

Västra och Inre Finland

Det har varit ett arbetsamt och resultatrikt första halvår för social- och hälsovårdsenheten vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Målen för arbetet har i regel uppnåtts väl. Tillsynsmyndigheterna har bedrivit förebyggande tillsynsarbete med betoning på handledning och dialog genom att ordna regionala tillställningar, verkstäder och handlednings- och bedömningsbesök. Efterhandstillsynen har ändå fortsättningsvis krävt en betydande andel av resurserna. I synnerhet inom äldreservicen har antalet tillsynsärenden ökat kraftigt.


Handlednings- och inspektionsbesök

Inom social- och hälsovårdsbranschen gjordes 36 handlednings- och bedömningsbesök under början av året. De gällde bland annat kommunalt samarbete inom tillsynen, handledning och rådgivning för serviceproducenter inom barnskyddet och äldrevården, egenkontroll, psykiatrisk sjukhusvård samt främjande av välbefinnande och hälsa.

Antalet inspektioner var 190, av vilka en betydande andel gällde socialvårdsenheter som drivs av privata serviceproducenter. Över hälften (60 procent) av besöken handlade om efterhandstillsyn. Av dem var 30 procent oanmälda besök. En tredjedel av besöken gällde kontroll av tillstånd.

För att utveckla besöken och arbetsmetoderna begärdes respons om besöken systematiskt. Särskilt viktigt ansågs det vara att sprida aktuell information och föra en ömsesidig diskussion. Responsen har varit positiv och många önskar att handlednings- och bedömningsbesöken ska göras oftare och mer systematiskt.

I början av året har Regionförvaltningsverket ordnat 14 regionala utbildningar för personal inom social- och hälsovården.


Tillståndsförvaltningen

Under början av året anhängiggjordes totalt 1 683 tillståndsärenden inom social- och hälsovården. Antalet är 20 procent högre inom socialvården och 12 procent högre inom hälso- och sjukvården än vid motsvarande tidpunkt 2018.

Sammanlagt avgjordes 1 655 tillstånds- och anmälningsärenden som gällde social- och hälsovården. Den genomsnittliga behandlingstiden inom tillståndsförvaltningen för socialvården var 2,1 månader och inom tillståndsförvaltningen för hälso- och sjukvården 2,5 månader.

 • Inom socialvården beviljades 53 nya tillstånd och tillståndsändringar och inom hälso- och sjukvården 135.
 • Totalt registrerades 408 anmälningar om privat socialservice och 879 anmälningar av självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvård.
 • Därtill behandlades 15 tillstånd för klinisk mikrobiologi.


Tillsynsärenden

Inom social- och hälsovården anhängiggjordes totalt 378 tillsynsärenden under början av året. Antalet är hela 40 procent högre inom socialvården och 20 procent högre inom hälso- och sjukvården än vid motsvarande tidpunkt 2018.

Inom socialvården fattades 172 tillsynsbeslut och inom hälso- och sjukvården 78. Behandlingstiden var i genomsnitt 4–5 månader. Över hälften av tillsynen var efterhandstillsyn och ungefär en fjärdedel planerad tillsyn.

Inom socialvården gällde nästan hälften av tillsynsärendena äldrevården, en femtedel vården för personer med funktionsnedsättning, en femtedel barnskyddet och resten missbrukar- och mentalvården. Inom äldrevården gällde tillsynsärendena och de brister som iakttogs vid inspektionerna.

 • i synnerhet antalet medarbetare i förhållande till klienternas servicebehov
 • adekvat läkemedelssäkerhet
 • klientsäkerhet
 • planer för egenkontroll
 • uppdatering av klienternas vård- och serviceplaner
 • organisering av personalens uppgifter.

Inom barnskyddet har besluten gällt bland annat osakliga begränsningsåtgärder och iakttagande av tidsfristerna i barnskyddslagen. Vid tillsynen av vården för personer med funktionsnedsättning noterades brister bland annat i fråga om självbestämmanderätten och transporttjänsterna.

Inom hälso- och sjukvården har tillsynen gällt såväl den offentliga specialsjukvården och primärvården som den privata hälso- och sjukvården. Vid tillsynen har brister noterats bland annat i fråga om

 • tillgången till talterapitjänster
 • anmälningarna om isolering enligt mentalvårdslagen
 • fullföljandet av vårdgarantin
 • läkarnas praxis för ordinering av HCI-läkemedel, dvs. huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedelspreparat.

Förvaltningsklagomål som gäller social- och hälsovårdsärenden ingår inte i de ovannämnda siffrorna.


Ytterligare information:
chef för social- och hälsovårdsenheten Niina Siirilä, tfn 0295 018 563
Ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland     


Uppdaterad