Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Nytt miljötillstånd för Korvenmäki avfallscentral i Salo

Södra Finland, Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat miljötillstånd till Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab för Korvenmäki avfallscentral i Salo. Tillståndsbeslutet gäller översyn av tillståndsvillkoren för avfallscentralens gällande miljötillstånd på grund av slutsatserna om bästa tillgängliga teknik för avfallshantering och avfallsförbränning, dvs. de s.k. BAT-slutsatserna. Beslutet medför också andra ändringar i avfallscentralens verksamhet och tillståndsvillkor.

Avfallscentralen får ändra sin verksamhet delvis i enlighet med ansökan. Avfallscentralens befintliga verksamheter är slutförvaring av sedvanligt och farligt avfall, biogaskraftverk, mottagning av små partier och nyttoavfall, mellanlagring och omlastning av bioavfall, mottagning och behandling av förorenad mark samt mottagning, lagring och behandling av farligt avfall samt slutförvaring av sådant avfall.

De ändringar i verksamheten som anges i det nya tillståndet gäller utvidgning av området för avfallsbehandling och slutförvaring, ändringar i det avfall som behandlas och i avfallsmängderna samt ibruktagande av nya avfallshanteringsfunktioner. Som nya eller utvidgade avfallshanteringsfunktioner i området inleds behandling av bottenslagg vid avfallsförbränning, mellanlagring av brännbart avfall, mellanlagring och omlastning av bioavfall, kompostering av trädgårdsavfall och hästgödsel samt behandling av förorenade massor med nya metoder.

I fråga om inledandet av mottagandet av slam från sedimenteringsbrunnar och septiktankar, som föreslås i ansökan, avslog regionförvaltningsverket ansökan, eftersom man på basis av ansökan inte kunde försäkra sig om att avloppsreningsverkets nuvarande kapacitet räcker till för att ta emot det avloppsvatten som härstammar från verksamheten i fråga. Dessutom hade man i ansökan inte tillräckligt utrett luktolägenheterna i samband med mottagningen av slam.

Miljötillståndsbestämmelser för förhindrande av förorening

I beslutet har det utfärdats nya tillståndsvillkor som gäller verksamhetshelheten för Korvenmäkis avfallscentral och som ersätter bestämmelserna i tidigare gällande tillståndsbeslut.

I miljötillståndet har det föreskrivits om byggandet av en ny utjämningsbassäng. Företaget har ålagts att effektivisera insamlingen och behandlingen av avstjälpningsplatsgaser i syfte att minska luktolägenheterna samt utreda möjligheterna att utnyttja gaserna. Nya bestämmelser om kontroll av verksamhetens utsläpp och konsekvenser har utfärdats, bl.a. genomförande av bullerutredning, utredning av luktspridning och mätning av damm. Företaget måste också utvidga kontrollen av grundvattenkonsekvenserna öster om avfallscentralen när de nya områdena tas i bruk.

Inledande av verksamhet

Regionförvaltningsverket har beviljat Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab rätt att inleda de nya verksamheter som anges i tillståndsbeslutet med iakttagande av tillståndsvillkoren trots eventuellt ändringssökande och ålagt bolaget att ställa säkerhet för att återställa miljön ifall tillståndsbeslutet upphävs eller tillståndsvillkoren ändras.

Beslut nr 353/2020 finns till påseende i regionförvaltningsverkets Tillstånds-informationstjänst på adressen www.avi.fi/sv/web/avi/ymparisto-lupa-tietopalvelu. Beslut får överklagas genom besvär fram till 12.11.2020.

Mer information

Miljööverinspektör Janne Kekkonen, tfn 0295 016 458

Miljöråd Fredrik Klingstedt, tfn 0295 016 436 (kan inte nås under vecka 42)

fornamn.efternamn@avi.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad