Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Regionförvaltningsverkets anvisningar för restauranger har publicerats

Regionförvaltningsverkets anvisningar för restauranger innehåller information om exempelvis hur restaurangen ska instruera kunderna, antalet och placeringen av kundplatserna samt serveringen av mat och dryck.

Restaurangerna har sedan den 1 juni med vissa begränsningar kunnat servera mat och dryck till sina kunder inomhus och på terrasserna. Regionförvaltningsverkets anvisningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn är publicerades på finska den 3 juni 2020 och på svenska den 5 juni 2020. Anvisningarna ger närmare uppgifter om vad som förväntas av restaurangerna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen utfärdad med stöd av den. Anvisningarna är avsedda för restauranginnehavare, personal och myndigheterna.

Kunderna ska ha tillgång till restaurangernas plan

Restaurangerna ska göra upp en plan över hur de följer regionförvaltningsverkets anvisningar för att förhindra spridning av coronaviruset. I anvisningarna finns närmare uppgifter om utarbetningen av planen och en planmall.

I planen ska enligt paragrafen 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar finnas bl.a. en beskrivning av de rutiner som man har beslutat ska följas i restaurangen och en anteckning om det största tillåtna antalet kunder. En sammanfattning av planen ska hållas framlagd för kunderna när de kommer till restaurangen.

Kunden är förpliktad att följa restaurangens instruktioner

Kunder får inte komma till restaurangen om de har symtom som passar in på COVID-19, så som hosta eller feber. I regionförvaltningsverkets anvisningar finns noggrannare beskrivet vilka anvisningar som man ska ge kunderna.

Om kunden inte följer restaurangens rutiner och personalens anvisningar har personalen rätt att avlägsna kunden från lokalerna med stöd av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006 5 §).

Restaurangernas egenkontroll är väsentlig, regionförvaltningsverket handleder och övervakar

Restaurangernas egenkontroll har en väsentlig roll vid tillsynen av verksamheten. Anvisningarna som regionförvaltningsverket publicerade den 3 juni är gjorda till stöd för restaurangernas egenkontroll. Därtill övervakar regionförvaltningsverket att restaurangerna fullgör de skyldigheter och iakttar de begränsningar som är i kraft. Kunden kan kontakta regionförvaltningsverket om restauranginnehavaren inte fullgör den uppgjorda planen eller om planen inte är lagenligt framlagd. I regel utövar regionförvaltningsverket tillsyn utgående från kundernas anmälningar med fokus på allvarligare förseelser.

Lagen om smittsamma sjukdomar ändrades så att restaurangerna kan öppnas på ett tryggt sätt

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) har enligt riksdagens beslut ändrats genom att temporärt lägga till paragraf 58 a (om begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom ) och paragraf 58 b (om tillsyn över förplägnadsrörelser och uppföljning av förutsättningar för begränsningar). Lagen är i kraft under perioden 1.6-31.10.2020. Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom är i kraft 1.6.2020–31.7.2020. Syftet med lagen och förordningen var att stifta begränsningar som gör att restaurangerna kan öppna för kunder och samtidigt förhindra att coronaviruset sprids.

Mer information:

Vanliga frågor: Restauranger och alkohol

Frågor om restaurangernas verksamhet:
koronainfo@avi.fi
tfn 0295 016 666 (må-fr kl. 8–11 och 12–16)


Uppdaterad