Publikationer 2014

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pubikationer. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan

Publikationer 2014

Basservicen i Södra Finland 2013

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 2014

Namn: Basservicen i Södra Finland 2013
Sammanställd av: Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Datum: Maj 2014
Utgivare: Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Serie: Publikationer från Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Språk: finska / svenska
Pris: -
ISBN 978-952-5890-59-4 (PDF)
ISSN 1798-8314 (PDF)
Referat:

I denna rapport presenteras resultatet från utvärderingen av 2013 års basservice som Regionförvaltningsverket i Södra Finland utfört. Den regionala rapporten av regionförvaltningsverket i Södra Finland efterföljer strukturen i utvärderingsrapporten på den riksomfattande basservicen. I utvärderingen samlas information från social- och hälsovården, utbildnings-, kultur-, räddnings- och polisväsendets förvaltningsområden. Utvärderingen av basservicen är regionförvaltningsverkens lagstadgade uppgift.

Utvärderingsobjekten i den regionala rapporten för Södra Finland indelas på följande vis enligt regionförvaltningsverkens kärnprocesser:
1. Ett jämlikt samhälle – rättskyddsprocesserna
2. Ett välmående samhälle – välfärdsprocesserna
3. Ett säkert samhälle – säkerhetsprocesserna

Statistiska uppgifter från verksamhetsområdet för Regionförvaltningsområdet i Södra Finland används som utvärderingsmaterial och de kompletteras med frågor som skickas åt kommunerna per e-post. Utvärderingens tema är tjänsterna för den åldrande befolkningen.

I förberedandet av rapporten deltog Närings-, trafi k- och miljöcentralen i Nyland och Sydöstra Finland, utbildnings- och kulturministeriet, Jyväskylän yliopisto, Helsingfors polisinrättning samt den svenskspråkiga enheten vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. För att försäkra att slutsatserna och åtgärdsförslagen skall vara jämförbara, utförs utvärderingen enhetligt på alla regionförvaltningsverk. närings-, trafi k- och miljöcentraler samt i de andra organisationerna som är med i utvärderingen.

 

Ämnesord: Södra Finland, jämnlikhet, välfärd, säkerhet, tjänster för den åldrande befolkningen

 


Uppdaterad