Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Vid offentliga tillställningar med mer än 20 personer i huvudstadsregionen måste anvisningarna om säkra avstånd och hygienrutiner följas fr.om. den 19 oktober

Enligt det beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade den 15 oktober 2020 måste man vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 deltagare som ordnas i huvudstadsregionen följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner för att förhindra coronasmitta.

Beslutet med krav på att hygien- och avståndsanvisningarna ska följas vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer gäller de stora städerna i huvudstadsregionen, det vill säga Helsingfors, Esbo och Vanda. Beslutet är i kraft under perioden 19.10 - 18.11.2020. Regionförvaltningsverket fattade beslutet i enlighet med den uppfattning som den 14 oktober 2020 framfördes av städerna i huvudstadsregionen, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Institutet för hälsa och välfärd. Bakgrunden till beslutet är den epidemiologiska lägesbilden i området och bedömningen av vilka åtgärder som behövs för att bekämpa coronaepidemin. Från och med ingången av oktober har kravet att följa anvisningarna gällt offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 50 personer.

I Esbo, Helsingfors och Vanda städers område är coronaepidemin för närvarande på gränsen mellan upptrappnings- och spridningsfasen. Genom att skärpa bestämmelsen om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är det fortfarande möjligt att förhindra spridningsfasen och de ännu striktare begränsningar som den kräver.

Säkra avstånd och god hygien centralt vid alla sammankomster - viktigt att noga överväga om det är nödvändigt att samlas

I Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning sägs till exempel att:

  • man inte får delta i en tillställning om man är sjuk
  • det för att undvika närkontakt mellan deltagare eller sällskap ska ses till att det är möjligt att hålla säkra avstånd om 1-2 meter
  • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkra avstånd
  • arrangören ska instruera deltagarna om säkert avstånd, god handhygien och ge dem möjlighet att rengöra händerna.
  • arrangören kan beroende på epidemiläget rekommendera användning av munskydd.

Arrangören ansvarar för att tillställningen ordnas på ett säkert sätt och för att anvisningarna tillämpas i praktiken. Regionförvaltningsverkets befogenhet sträcker sig inte till privata tillställningar, såsom familjefester. Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp rekommenderar att särskild försiktighet iakttas i fråga om privata tillställningar och att privata tillställningar med över 20 personer inte alls ska ordnas.

För att bromsa epidemin är det ytterst viktigt att varje arrangör och enskild individ agerar ansvarsfullt.

Regionförvaltningsverket kan inte införa munskyddstvång - privata arrangörer kan kräva att deltagarna använder munskydd

Regionförvaltningsverket har inte befogenhet att ålägga dem som deltar i offentliga tillställningar att använda munskydd. Enligt Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning som ingår i regionförvaltningsverkets beslut kan evenemangsarrangören rekommendera användning av munskydd.

Privata evenemangsarrangörer kan i regel efter egen prövning besluta om huruvida de ska kräva att deltagarna använder munskydd. Anvisningarna om säkra avstånd och hygienrutiner måste dessutom i vilket fall som helst följas vid offentliga tillställningar med mer än 20 personer.

Regionförvaltningsverkets beslut ålägger inte arrangören att begränsa antalet deltagare till en viss mängd av det högsta tillåtna antalet personer i lokalen. Arrangören kan dock behöva begränsa deltagarantalet så att det är möjligt att hålla säkra avstånd på tillställningen. Restaurangerna och serveringsområdena i Nyland omfattas dessutom under tiden 11 - 31.10 av statsrådets förordning där det bestäms att det i restauranger endast kan finnas hälften av det högsta tillåtna antalet kunder. Regionförvaltningsverkets beslut gäller också offentliga tillställningar som ordnas i en restaurang.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut som fattades den 15 oktober 2020 baserar sig på paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar och upphäver för Helsingfors, Esbo och Vandas del beslutet som meddelades 22.9.2020. Regionförvaltningsverkets beslut om begränsning av sammankomster kan enligt lagen om smittsamma sjukdomar vara i kraft i högst en månad. Kommunerna kan, om sjukdomsläget kräver det, genom egna beslut skärpa eller komplettera regionförvaltningsverkets begränsningar i sina regioner i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Mer information

Mikko Valkonen regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016 524

Kristiina Poikajärvi, direktör, tfn 0295 016 654

Merja Ekqvist, överdirektör, tfn 0295 016 271

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

 


Uppdaterad