Pressmeddelanden 2017

Problem för en del kommuner med att ordna hemvårdstjänster och socialjour

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har utrett hur lagstiftningen verkställs och hur tidsfristerna iakttas när det gäller tillhandahållandet av hemvårdstjänster och socialservice. Undersökningen besvarades av 94 % av kommunerna i Västra och Inre Finland.

Tillhandahållandet av hemvårdstjänster varierar mycket från kommun till kommun. I flera av regionens kommuner fanns det problem till exempel med att ordna hemvård enligt servicebehovet, med hur socialjouren ordnas, om vård- och serviceplaner upprättas och uppdateras systematiskt och med planerna för egenkontroll.

Brister framkom särskilt i fråga om tillgången på hemvårdstjänster nattetid och på veckoslut. Över en tredjedel av dem som svarade på undersökningen meddelade att regelbunden service nattetid inte finns att tillgå. Ett överraskande resultat var att också tillgången till omfattande hemvårdstjänster dagtid ofta var osäker.

Arbetet för att underlätta för äldre att bo kvar hemma utförs inom flera olika sektorer och av många olika slags yrkesgrupper. För att kvaliteten på tjänsterna ska hålla hög kvalitet är det viktigt att samarbetet löper smidigt och att kommunikationskanalerna fungerar. I undersökningen efterfrågades hur kommunerna har fördelat ansvaret mellan olika sektorer för att underlätta för äldre att bo hemma. En stor del av kommunerna var av den åsikten att ansvarsfördelningen och samarbetet fortsättningsvis behöver utvecklas.

Planerna för egenkontroll är ett bra sätt att säkerställa kvaliteten på hemvårdstjänsterna. Av undersökningen framgick dock att kommunernas verksamhet till stor del inte överensstämmer med lagens syfte.  Brister framkom särskilt vid den privata hemvårdens verksamhetsenheter, men också inom kommunens egna enheter fanns det utrymme för förbättring.

Utredningen avslöjade också många landskapsvisa utvecklingsbehov. Resultaten av undersökningen presenteras närmare i regionförvaltningsverkets rapport:
Kotiin annettavien palveluiden järjestäminen Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kunnissa

 

Ytterligare information:
överinspektör Niina Lehtinen, tfn 0295 018 573
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Västra och Inre Finland

 


Uppdaterad

GENVÄGAR