Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Handbok om rusmedels- och spelfostran till läroanstalterna – tidigt ingripande lönar sig

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har i samarbete med kommunerna i regionen sammanställt en handbok för högklassig rusmedels- och spelfostran. Handboken är avsedd att fungera som ett stöd för läroanstalterna. Bakgrunden till detta är det behov av rusmedelsfostran som framkommit i olika enkäter.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland publicerade 26.5.2020 en handbok med titeln Päihde- ja pelikasvatus oppilaitoksissa – Opas suunnitelmien tekoon ja varhaiseen tunnistamiseen (pdf). Syftet med handboken är att harmonisera rusmedels- och spelfostran vid läroanstalterna i regionen. Målet är att barn och unga ska få jämlikare utgångspunkter för ett sunt och tryggt liv.

Av en enkät som gjordes våren 2019 framgick det att rusmedelsfostran vid läroanstalterna i Egentliga Finland och Satakunta genomförs på mycket olika sätt, vilket försätter barn och unga i en ojämlik ställning. Enligt enkäten önskade läroanstalterna stöd för sin egen verksamhet i form av systematiska anvisningar och uppdatering av verksamheten som gäller hela kommunen.

Anvisningar för läroanstalternas ledning och lärare

Handboken motiverar i synnerhet för rektorer och andra chefer varför läroanstalternas rusmedels- och spelfostran bör utvecklas ytterligare. Utöver hälsokunskap och miljökunskap bör även rusmedelsfostran inkluderas i andra läroämnen. Det är viktigt att rusmedelsfostran utöver läroplanerna också fogas till exempelvis elevhälsoplanen och att det skapas positiva verksamhetssätt för att stödja elevernas sunda tillväxt och utveckling.

Handboken innehåller i synnerhet undersökta fakta, metoder och idéer för lärarna med vilka de kan utföra rusmedels- och spelfostran som en del av det dagliga arbetet och läroplanerna. Målet är att läraren ska kunna ge eleverna fakta på åldersnivå enligt den årsklocka som presenteras i handboken. Dessutom hittar läraren information om hur elevernas välbefinnande kan stärkas bl.a. genom att skapa en god atmosfär i klassen och sätta tydliga regler.

Handboken innehåller modeller för tidigt stöd och identifiering som man kan stödja sig på om det uppstår rusmedels- och spelproblem bland eleverna. Att föra oron på tal och ingripa i skadligt beteende gör det möjligt att erbjuda hjälp och stöd i ett tidigt skede.

Enkätundersökningar gav bakgrundsfakta om rusmedelsfostran

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland genomförde våren 2019 en enkät som riktades till läroanstalterna i Egentliga Finland och Satakunta. I enkäten utreddes hur läroanstalterna genomförde rusmedelsfostran. Enkäten skickades till 317 läroanstalter i området, av vilka 87 svarade på enkäten. Enkäten visade att det varierade ganska mycket hur aktuella planerna för rusmedelsfostran var. Rusmedelsfrågor togs främst upp i årskurserna 5–6, gymnasiets första klass och den andra årskursen inom yrkesutbildningen. Något överraskande gavs rusmedelsfostran i klasserna 7–9 endast i cirka 40 procent av de läroanstalter som besvarade enkäten, även om unga ofta testar rusmedel just i den åldersgruppen.

Projektet Selvin päin Satakunnassa samlade i december 2019 nästan 500 ungas åsikter om genomförandet av rusmedelsfostran vid läroanstalter. Enligt enkäten ville de unga i Satakunta att man talar öppet, tillräckligt ofta och mångsidigt om rusmedel. De önskar att de under timmarna med rusmedelsfostran får information om olika rusmedel samt om deras följder och skadeverkningar. Det önskades att rusmedelsfostran ska ordnas i synnerhet i årskurs 7 och i form av timmar som hålls av unga för unga.

I utarbetandet av handboken deltog kontaktpersonerna för det förebyggande rusmedelsarbetet Jalo Niina (Åbo), Marjanen Katja (Salo) och Arja Iho (Reso), sakkunniga på undervisningsområdet Kristiina Kaupinsalo och Joni Aurasuo från Nystad samt planerarna för projektet Selvin päin Satakunnassa Jenni Lahtinen och Tellu Rosenqvist. Arbetsgruppen leddes av Minna Lainio-Peltola från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Guiden lämpar sig för användning i hela Finland. Regionförvaltningsverken styr det förebyggande rusmedelsarbetet inom sina verksamhetsområden, planerar och utvecklar det i samarbete med andra myndigheter och sammanslutningar samt stöder kommunerna i genomförandet och utvecklingen av det förebyggande rusmedelsarbetet. Det riksomfattande förebyggande rusmedelsarbetet styrs av Institutet för hälsa och välfärd.

Handboken finns för tillfället enbart på finska: Päihde- ja pelikasvatus oppilaitoksissa – Opas suunnitelmien tekoon ja varhaiseen tunnistamiseen (pdf)

Mer information

  • Minna Lainio-Peltola, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
    Tfn 050 3128533, minna.lainio-peltola(at)rfv.fi
  • Niina Jalo, planerare, välfärdssektorn inom Åbo stad 
    Tfn 040 63 83 672, niina.jalo(at)turku.fi
  • Jenni Lahtinen, projektplanerare, projektet Selvin päin Satakunnassa
    Tfn 044 701 9705, jenni.lahtinen(at)porinperusturva.fi 

Uppdaterad