Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Vad är befolkningsskyddet nuförtiden? LSS19-beredskapsövningen 26–27.11.2019

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnar en regional beredskapsövning den 26–27 november 2019. Beredskapsövningens mål är att utveckla befolkningsskyddsberedskapen. LSS19-beredskapsövningen ordnas i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland.

Övningen har myndighetsfokus och gäller centrala aktörer som tar del i och är skyldiga att planera och förbereda befolkningsskyddet. Befolkningsskyddsplaneringen är en väsentlig del av förberedelserna inför undantagsförhållanden och med stöd av den här övningen stöder regionförvaltningsverket särskilt kommunernas beredskapsplanering.

Modernisering av befolkningsskyddet

Befolkningsskyddet har inte granskats som eget tema i regionala beredskapsövningar på flera år. Aspekter som behöver ses över är nuläget inom befolkningsskyddet, vilka skyldigheter olika aktörer har och hur samarbetet ska organiseras. Tidpunkten för övningen är lämplig också eftersom man i samband med räddningslagsreformen ålades att göra upp befolkningsskyddsplanerna under 2019. Myndigheter, inrättningar och affärsverk som är skyldiga att göra förberedelser för befolkningsskyddet är skyldiga att under räddningsverkets ledning och i samverkan göra upp behövliga planer för skötseln av sina uppgifter inom befolkningsskyddet. LSS19-beredskapsövningen stöder för sin del uppfyllandet av den skyldigheten.

Målet med LSS19-beredskapsövningen är att genom att göra sig förtrogen med befolkningsskyddet som helhet, olika aktörers roller och ansvar och nödvändiga samarbetsarrangemang förbättra beredskapen för befolkningsskydd och ta befolkningsskyddet till nutiden. Med stöd av beredskapsövningen identifierar man utvecklingsobjekt inom befolkningsskyddsberedskapen och skapar och testar befolkningsskyddsarrangemangen. Beredskapsövningen LSS19 är till sin karaktär en så kallad skrivbordsövning och det konkreta i övningen är att man uppdaterar och utarbetar planerna och beredskapen inom befolkningsskyddet.

Befolkningsskyddet är en gemensam sak

Inrikesministeriet leder och samordnar de nationella arrangemangen inom befolkningsskyddet. Nationellt bottnar befolkningsskyddsuppgiften väsentligen i internationella avtal om befolkningsskydd samt beredskapslagen och räddningslagen. Räddningsväsendet ansvarar för befolkningsskyddsuppgifterna inom sin sektor på nationell, regional och lokal nivå. Myndigheter som under normala förhållanden har hand om befolkningsskyddsuppgifter svarar för befolkningsskyddet tillsammans med räddningsväsendet. Alla myndigheter är skyldiga att vara förberedda att sköta sina uppgifter också under undantagsförhållanden.

En av regionförvaltningsverkets uppgifter är att ordna beredskapsövningar. Beredskapsövningar ordnas för att utveckla samhällets beredskap. Med hjälp av övningarna testas och utvecklas samhällets beredskap att klara störningstillstånd och undantagsförhållanden. I beredskapsövningarna deltar kommunerna i området, myndigheter, lokal- och regionalförvaltning samt efter behov representanter för näringslivet, media och organisationer.

 

Inrikesministeriet/räddningsväsendet/befolkningsskydd: https://intermin.fi/sv/raddningsvasendet/beredskap/befolkningsskydd
Genèvekonventionen (82/1980): http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1980/19800082#.idp446589520 
Beredskapslag (1552/2011): https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20111552
Räddningslag (379/2011): https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110379

 

Ytterligare information:
Direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800
Överinspektör Juha Kankaanpää, tfn 0295 018 844
fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland


Uppdaterad