Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Mielenterveys- ja päihdehoidon palvelut toimivat lähes normaalisti poikkeustilanteesta huolimatta

Lappi

Lapin aluehallintovirasto teki 2.-8.4.2020 kyselyn mielenterveys- ja päihdehoidon järjestämisestä toimialueellaan. Mielenterveys- ja päihdehoidon asiakkaiden turvattomuuden tunne on lisääntynyt selkeästi. Avopalveluja on tarjolla lähes normaalisti.

Lapin aluehallintovirasto halusi selvittää mielenterveys- ja päihdehoidon palvelujen toimivuuden toimialueellaan. Poikkeustilanteessakin palvelut tulee järjestää mahdollisimman normaaliin tapaan. Kysely lähetettiin alueen kuntiin ja kuntayhtymiin. Kyselyä tehtäessä koronaepidemian rajoitustoimet olivat olleet käytössä yli kolme viikkoa. Vastaukset kyselyyn saatiin molemmilta alueen sairaanhoitopiiriltä sekä organisaatioilta, jotka järjestävät mielenterveyspalvelut 10 kunnan alueella.

Koronatilanne on vaikuttanut asiakkaiden mielialoihin huomattavasti

Kyselyn vastauksissa kerrottiin, että asiakkaiden turvattomuus ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet huomattavasti. Erityisesti pitkäaikaiskuntoutujilla sekä perheissä, joissa on ollut jaksamisen kanssa ongelmia. Alkoholinkäytön lisääntymistä oli havaittu muutamassa kunnassa. Monessa vastauksessa oltiin huolissaan siitä, että epidemiatilanteen pitkittyessä alkoholiongelmat lisääntyvät.

Kokonaisuutena tilanne on odottava. Ahdistuneisuus, turvattomuus ja päihteidenkäytön lisääntyminen ovat merkittäviä riskejä, mutta asiakkaiden tilanteen kriisiytymistä on ollut vähän. Vastaajien mukaan asiakastulva on vielä edessäpäin.

Avopalvelut toimivat lähes normaalisti

Mielenterveys- ja päihdehoidon avopalveluja on voitu järjestää lähes normaalisti. Asiakaskäyntejä on järjestetty etänä tai ulkoilun merkeissä.  Osa palvelun järjestäjistä on kartoittanut asiakkaiden tilanteita. On selvitetty ketkä pärjäävät puhelin- ja etätapaamisin ja ketkä tarvitsevat enemmän tukea.  Haastavaa on, että asiakkailla ei aina ole osaamista tai laitteita etätapaamisia varten.  Ryhmätoiminnot on jätetty tauolle.

Mielenterveys- ja päihdehoidossa on käytössä useita eri työvälineitä etähoitamista varten. Puhelin on edelleen tärkein, mutta käytössä ovat mm. Skype, Teams, Virtu-palvelut ja videoneuvottelujärjestelmät. Henkilökuntaa on myös koulutettu etätyövälineiden käyttöön. Etätyön osuutta lisätään, mikäli se on epidemian vuoksi tarpeen.

Moni kunta pitää myös säännöllisesti yhteyttä mielenterveys- ja päihdeperusteisen palveluasumisen järjestäjiin. Palveluasumisessa on otettu käyttöön useita keinoja, joilla pyritään vähentämään taudin tartuntariskiä. 

Tilanteeseen on varauduttu hyvin, suunnitelmia tulee päivittää tarpeen mukaan

Kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että Lapin aluehallintoviraston toimialueella mielenterveys- ja päihdehoidon varautuminen koronaepidemiaan on pääosin hyvällä tasolla. Osa etenkin pienistä yksiköistä kokee saaneensa liian vähän tukea, mihin on kiinnitettävä huomiota.

Avohoidossa on otettu käyttöön etähoidon käytäntöjä. Kun hoitokäytäntöihin tulee muutoksia, etenkin pitkäaikaisesti sairastavien potilaiden vointia ja hoidon tarvetta tulee säännöllisesti arvioida.

Pitkäkestoinen kuormittava tilanne on riskitekijä mielenterveys- ja päihdeongelmien pahenemiselle. Tämä tulee huomioida palveluiden suunnittelussa.


Lisätietoja:
aluehallintoylilääkäri Tapio Kekki, p. 0295 017 358
etunimi.sukunimi@avi.fi
Lapin AVI


Uppdaterad