Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Eventuella regionala coronabegränsningar görs utifrån ett gediget kunskapsunderlag genom myndighetssamarbete - beredskapskommittén sammanträdde i Södra Finland

Södra Finland

Det rapporteras lätt om coronavirussmitta och massexponering, men trots det ökande antalet sjukdomsfall har epidemisituationen inte förändrats väsentligt under de senaste veckorna, konstaterades i Södra Finlands regionala beredskapskommitté 9.9.2020. Försiktighet och iakttagande av de givna rekommendationerna är fortfarande viktigt.

Det stora antalet personer som exponerats för coronavirus har belastat myndigheterna som sköter smittspårningen, och det finns en risk att smittan sprids från yngre personer även till den äldre befolkningen. Förvaltningsöverläkare Teppo Heikkilä från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt presenterade den epidemiologiska lägesbilden i Nyland. HUS har förberett sig på att situationen förvärras och verksamhetsmodellerna har finslipats utifrån vårens erfarenheter. Vid mötet hördes också lägesöversikter från de övriga sjukvårdsdistrikten i området. Belastningen av coronatesternas provtagning är en gemensam utmaning för olika sjukvårdsdistrikt.

- Var och en förväntas fortfarande själv ta ansvar för att begränsningarna och rekommendationerna följs. Situationen kan förvärras snabbt om man nu ger efter, påminde Merja Ekqvist, överdirektör vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, när mötet öppnades.

Myndigheternas lokala och regionala samarbete har intensifierats efter våren, då krishanteringen var starkt i statsledningens händer. I enlighet med statsrådets strategi är det nu viktigt att fatta regionala och lokala beslut enligt sjukdomssituationen för att effektivt bekämpa coronaepidemin. Goda exempel finns redan runt om i Finland.

- Även här i södra Finland har myndighetssamarbetet varit utmärkt och det behövs verkligen, tackade Merja Ekqvist.

Regionalt och enhetligt använt informationsunderlag är ett viktigt verktyg i nya begränsningsbeslut

Social- och hälsovårdsministeriet har 7.9.2020 publicerat en verksamhetsplan som stöder genomförandet av regeringens hybridstrategi i praktiken. Enligt planen grundar sig beslutsfattandet på epidemiologiska lägesbilden, bedömningen av epidemins faser och annan expertinformation som fås från området. Sjukvårdsdistrikten har en central roll i genomförandet: De organiserar myndighetsarbetet inom sitt område och följer situationen tillsammans med kommunerna. Informationsgången och dialogen mellan lokala aktörer, regionförvaltningsverket och Institutet för hälsa och välfärd är mycket viktig för att besluten ska fattas utifrån aktuell information och nationellt enhetliga, motiverade kriterier.

Regionförvaltningsverkets centrala roll är att övervaka kommunernas, samkommunernas och sjukvårdsdistriktens verksamhet även i verksamhet enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Kommunerna har i lagen om smittsamma sjukdomar definierats många ansvar och möjligheter att agera lokalt, och kommunerna har agerat i enlighet med detta i epidemisituationen.

Direktören för ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland Kristiina Poikajärvi samt regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen utredde testningen av passagerare vid inresepunkterna. Tvångstestning av passagerare har inte gjorts vid Helsingfors-Vanda flygplats och inte heller vid andra inresepunkter i Finland. De utförda testerna har grundat sig på frivillighet. Tvångstestning kan endast förordnas av regionförvaltningsverket genom ett individuellt beslut som grundar sig på en läkares bedömning efter att resenären har vägrat genomgå testet. Kommunens uppgift är att ordna hälsoundersökningar inkl. testverksamhet. Vid behov kan regionförvaltningsverket bestämma att kommunen ska ordna testverksamhet inom sitt område.

Coronainfektionen sprider sig lätt med människor till olika orter och områden. Stora evenemang och sammanträden utgör också en större risk än den ort där de ordnas. Viruset kan också spridas över hela landet med passagerare som kommer till landet. Det är möjligt att det även i fortsättningen utöver lokala reaktiva åtgärder behövs enhetliga begränsningsåtgärder som omfattar hela landet.

Lokal och regional verksamhet stöds med kommunikationsprojektet Finland fixar det

De lokala bekämpningsåtgärderna behöver stöd av en stark lokal kommunikation. För att kommunikationen ska lyckas måste de lokala aktörerna ha en klar uppfattning om helhetssituationen och de gemensamma huvudbudskapen samt tillräckliga och effektiva sätt att kommunicera. Statsrådets projekt Finland fixar det stöder den lokala kommunikationen genom att erbjuda en tydlig ram, verktyg, gemensamma huvudbudskap och innehåll för den praktiska kommunikationen. I Södra Karelens område har man i och med projektet Finland fixar det pilottestat lokal kommunikation tillsammans med EK TURVA.

Målet med projektet Finland fixar det är att stärka finländarnas förtroende för myndighetsverksamheten och på så sätt också förbättra den mentala kriståligheten.

- "Tillsammans gör vi tydligt, bättre och effektivare." Så sammanfattades projektet mål av specialforskare Antti Sillanpää från Säkerhetskommitténs sekretariat.

Den regionala beredskapskommittén har till uppgift att upprätthålla den regionala säkerhetslägesbilden och fungera som forum för informationsutbyte mellan myndigheterna samt främja den regionala och lokala säkerhetsplaneringen och säkerhetssamarbetet.

Verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. I den regionala beredskapskommittén deltar centrala myndigheter och aktörer för landskapens beredskap.

Mer information:

Direktör för ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen Tommi Laurinen, tfn 0295 016 144
Överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271
fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad