Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Tillstånd för Nord Stream 2-naturgasledningarna mellan Ryssland och Tyskland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat tillstånd enligt vattenlagen för Nord Stream 2-naturgasledningarna mellan Ryssland och Tyskland som ska läggas i Finlands ekonomiska zon. Tillståndstagaren har tidigare fått tillstånd av statsrådet att utnyttja den ekonomiska zonen.

I Nord Stream 2-projektet läggs två naturgasledningar på havsbottnen från Narvabukten i Ryssland till Lubmin-området i Tyskland. Rörledningarnas totala längd i Östersjön är cirka 1 200 kilometer och avsnittet i Finlands ekonomiska zon är 374 kilometer. Sträckningen av naturgasledningarna går i närheten av de befintliga Nord Stream-rörledningarna.

Projektet omfattar läggningen av två naturgasledningar på havsbottnen, driften av rörledningarna och underhållsarbeten i Finlands havsområde under driften. Rören läggs i en på förhand fastställd anläggningskorridor som är 20 meter bred. I anläggningskorridoren finns krigstida projektiler, cirka 87 stycken, som kommer att röjas innan de andra arbetena påbörjas. Som stöd för rören kommer stenvallar att anläggas på flera ställen på havsbottnen. Andra objekt som finns på havsbottnen, så som fornminnen, kablar och rör, kommer att skyddas eller rundas. Naturgasledningarnas planerade drifttid är 50 år.

Målet är så små miljökonsekvenser som möjligt

Förberedande arbeten för anläggningen av naturgasledningarna är planerade att inledas våren 2018 och ledningarna att tas i drift i slutet av 2019. Arbetena orsakar bland annat grumling av vattnet, buller och tryckverkningar. De mest betydande miljöolägenheterna kommer att bli för djuren som finns i närheten, så som sälar, fiskar och fåglar, då projektilerna röjs. Genom tillståndsvillkoren som är meddelade i beslutet minimeras miljökonsekvenserna orsakade av projektet. Dessa minskas genom tidsmässig planering av arbetena, fördrivningsmetoder och bubbelgardin. En skyddszon bildas kring läggningsfartyget under den tid som anläggningsarbetet pågår och den medför kortvarig olägenhet också för fartygstrafiken och fisket.

Tillståndstagaren har kommit överens om kompensation av förlust av förmån som anläggningsarbetena orsakar kommersiella fiskare. En årlig fiskerihushållningsavgift om 33 500 euro är ålagd att betalas och den ska användas för att minska de fiskeriekonomiska olägenheterna av anläggningen och driften av naturgasledningarna. Fiskerihushållningsavgiften ska ses över vart femte år.

Arbeten enligt tillståndet kan påbörjas innan tillståndet vunnit laga kraft eftersom tillståndstagaren har beviljats tillstånd till förberedelser som ger rätt till det. Tillståndstagaren åläggs därtill att betala en säkerhet om 70 miljoner euro med vilken de skador, olägenheter och kostnader som en upphävning av beslutet eller ändring av tillståndsvillkoren kan orsaka.

Hela beslutet finns här.

Ytterligare information:

Piia Nieminen, miljööverinspektör, tfn 0295 016 611

Ville Salonen, miljöråd, fn 0295 016 508

Päivi Jaara, miljöråd, tfn 0295 016 406

Raija Aaltonen, direktör, tn 0295 016 455

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi

Press release in English: Permit approved for Nord Stream 2 natural gas pipelines between Russia and Germany


Uppdaterad

Blanketter