Pressmeddelanden 2017

Tillstånd för naturgasledning mellan Finland och Estland

Naturgasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland har beviljats tillstånd enligt vattenlagen av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Gasledningen kommer att anläggas av Baltic Connector Oy i Finlands territorialvatten och ekonomiska zon. Tillståndshavaren har tidigare fått det samtycke som behövs av statsrådet för ekonomiskt utnyttjande av den ekonomiska zonen.

Gasledningsprojektet Balticconnector finns på den lista EU-kommissionen publicerade i oktober 2013 över PCI-projekt som det ligger i Europeiska unionens gemensamma intresse att främja och genomföra. Genom projektet blir gasmarknaderna i de baltiska länderna och gasmarknaden i Finland sammanlänkade med varandra och integrerade med EU:s gemensamma energimarknad.

Gasledningen går mellan staden Paldiski i Estland och Fjusö i Ingå. Längden på ledningen till havs är cirka 80 kilometer, varav 45 kilometer i Finlands havsområde. Ledningen placeras i en i förväg fastställd, 20 meter bred anläggningskorridor. Tillståndshavaren har beviljats användarrättigheter till de områden som behövs för projektet, och för användarrättigheterna ska en särskild ersättning betalas. Naturgasledningens planerade livslängd är 50 år.

Muddrings-, sprängnings- och fyllnadsarbeten på havsbotten

Projektet omfattar nedsänkning av ledningen på havsbotten i Finlands havsområde, driften av ledningen och underhållsarbeten under driften. Innan ledningen sänks ned genomförs muddrings-, sprängnings- och fyllnadsarbeten på havsbotten. Andra föremål som finns på havsbotten, såsom fornminnen, krigsmateriel, kablar och rör har beaktats i planeringen. I anläggningskorridoren i Finlands ekonomiska zon finns tre projektiler som röjs undan innan arbetet inleds.

De förberedande arbetena inför nedläggningen av gasledningen är planerade att genomföras under 2018 och den egentliga rörnedläggningen 2019. Arbetena ger upphov till bland annat grumling av vattnet, buller och tryckeffekter. Under anläggningsarbetet bildas ett skyddsområde runt anläggningsfartyget, vilket innebär kortvariga konsekvenser för fartygstrafiken och fisket. Miljökonsekvenserna av projektet minimeras genom tillståndsvillkoren som finns angivna i tillståndet.

Tillståndshavaren ska komma överens med de kommersiella fiskarna om ersättning av eventuella förmånsförluster som arbetena ger upphov till. Om överenskommelse om ersättningarna inte kan nås ska tillståndshavaren med en ansökan lämna över saken för avgörande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland inom tre år från det att arbetena slutförts. Tillståndshavaren ska betala en årlig fiskerihushållningsavgift på 10 000 euro som ska användas till att minska de skadliga effekterna byggandet och driften av naturgasledningen har för fiskerihushållningen.

Hela beslutet finns här.

Ytterligare information:

Piia Nieminen
miljööverinspektör
tfn 0295 016 611

Ville Salonen
miljöråd
tfn 0295 016 508

RFV Södra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

GENVÄGAR