Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Främjande av läsning och meröppna bibliotek - 2 miljoner euro till projekt för att utveckla biblioteken

Med utvecklingsunderstöden för bibliotek stöds bibliotekens föränderliga verksamhet runt om i Finland. Syftet med understöden är att stärka i synnerhet tillgången till bibliotekens tjänster och främja läsning som hobby.

Regionförvaltningsverken har beviljat 2 012 540 euro i understöd till 132 projekt för regional och lokal utveckling av biblioteken. I projekten främjas läsning som hobby, läskunnighet och livslångt lärande. Dessutom utvecklas biblioteken som aktörer inom aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Med understöden skapas nya verksamhetsmodeller för biblioteken när det gäller tjänsternas genomslagskraft och tillgänglighet.

Meröppna bibliotek förbättrar tillgången till tjänster och tjänsternas innehåll

I nya projekt där man inför meröppet inkluderas även biblioteksanvändarna och olika slags sammanslutningar i utvecklingsarbetet. Målet är att tjänsterna ska vara tryggare och mångsidigare för alla. Till exempel i ett projekt i Kotka Omatoimiajan osallistava tuki – kirjastorauhaa ja viihtyisyyttä yhteisöpäivystyksellä är användarna med och ansvarar för biblioteksfriden och trivseln i bibliotekslokalerna. I projektet tror man att bibliotekets gemensamma lokaler ökar samhörigheten, jämställdheten och närdemokratin. En inkluderande samarbetsmodell är ett sätt att öppna bibliotekets dörrar allt oftare och för allt fler.

Tillgången till bibliotekstjänster förbättras genom att öppettiderna med meröppet utökas. Att biblioteksbesökarna kan använda biblioteken på egen hand och att öppettiderna utökas omvandlar biblioteken allt mer till gemensamma lokaler för olika användare. Meröppet har avsevärt ökat bibliotekens öppettider: i hela landet har bibliotekens öppettider ökat med 26 procent sedan meröppet infördes. Vid utgången av 2019 fanns det 233 serviceställen med meröppet.

Främjande av läsning som hobby och läsning ingår i bibliotekens utvecklingsverksamhet

Bibliotekens centrala uppgift är att främja läsandet och läsning som hobby. Även denna verksamhet stöds med utvecklingsunderstöd som beviljas av tipsmedel.

I många biblioteksprojekt är synvinkeln att läsning som hobby och läsfärdigheter bäst främjas genom samarbete. Ett exempel på detta är Brahestads stadsbiblioteks projekt Lukuliekki – sytytetään lapsille lukemisen paloa. I projektet främjas barns läshobby, kännedom om litteratur och entusiasm för berättelser i samarbete med Brahestads småbarnspedagogik och undervisningsväsende. Målet är att läsandet ska bli en naturlig del av barnens och deras familjers liv. Föräldrarna informeras om varför läsning är viktigt, hur de kan främja sina barns läskunnighet och hur de med hjälp av berättelser kan stödja sina barns emotionella färdigheter.

På olika håll i Finland finns det gott om verksamhet som sporrar till läsning och förbättrar läskunnigheten. Samarbete är viktigt för att man ska lyckas driva frågan om läsning vidare. Till exempel Seinäjoki stadsbibliotek har en särskild uppgift att främja läsandet, där man koordinerar det arbete som utförs inom ramen för läsprojekten. Programmet Läsrörelsen arbetar sektorsövergripande för att främja läsandet. Också biblioteken deltar aktivt i det arbetet.

Utöver regionförvaltningsverken understöder undervisnings- och kulturministeriet (UKM) finländarnas läsande. UKM har beviljat understöd till projekt med hjälp av vilka skolor och daghem kan göra ändringar i lokaler så att de uppmuntrar till läsning. I projekten erbjuds barn och unga också mångfacetterad läsning och stöd för sin läshobby. I dessa projekt utvecklas samarbetet med bibliotek och hem samt anställs läskoordinatorer, läsambassadörer och ordkonstlärare.

Beviljade understöd enligt region

Bakom länkarna ser du de understöd som regionförvaltningsverken beviljat inom sina regioner:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland  
Understöd beviljades 25 projekt till ett belopp om 482 500 euro.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Understöd beviljades 25 projekt till ett belopp om 292 840 euro.

Regionförvaltningsverket i Lappland
Understöd beviljades 8 projekt till ett belopp om 133 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Understöd beviljades 20 projekt till ett belopp om 274 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Understöd beviljades 33 projekt till ett belopp om 505 700 euro.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Understöd beviljades 20 projekt till ett belopp om 324 500 euro.

Regionsförvaltningsverkets understöd till bibliotek

Regionförvaltningsverken beviljar årligen över 50 miljoner euro i statsunderstöd för barn- och ungdomsverksamhet, bibliotek och idrottsprojekt. Syftet med understöden till biblioteksverksamheten är att utveckla de allmänna bibliotekens tjänster och verksamhetsformer. Utvecklingsunderstöd kan sökas av kommuner och kommunala allmänna bibliotek.

På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om regionförvaltningsverkets understöd för undervisnings- och kulturväsendet. Se också webbplatsens understödsvisualisering.

Mer information:

Svenskspråkiga och tvåspråkiga projekt: överinspektör för bildningsväsendet Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

RFV Södra Finland: överinspektör Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538, överinspektör för biblioteksväsendet Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395 och planerare Raija Valtonen, tfn 0295 016 567
RFV Östra Finland: överinspektör för biblioteksväsendet Eeva Hiltunen, tfn 0295 016 513
RFV Lappland: överinspektör för biblioteksväsendet Vesa Sarajärvi, tfn 0295 017 066
RFV Sydvästra Finland: överinspektör för biblioteksväsendet Päivi Almgren, tfn 0295 018 300
RFV Västra och Inre Finland: överinspektör för biblioteksväsendet Anneli Ketonen, tfn 0295 018 818 och överinspektör för biblioteksväsendet Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843
RFV Norra Finland: överinspektör för biblioteksväsendet Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552

E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad