Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Basserviceutvärderingen för Sydvästra Finlands område är klar

Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har åter utvärderat tillgången till basservice i Satakunta och Egentliga Finland och sammanställt en utvärderingsrapport för 2017.

Utvärderingen gällde rätten till småbarnspedagogik, skolskjutsar till förskoleundervisning och grundläggande utbildning, överföringen av grundläggande utkomststöd till FPA och effekten av detta i kommunerna, ungas möjligheter till delaktighet och inflytande, fördelningen av resurser till de kommunala idrottstjänsterna och bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet. Räddningsväsendets utvärdering av myndighetstillsynen inom räddningsväsendet är endast riksomfattande. Rapporten innehåller intressant information om basservicen och utmaningarna i samband med den och dessutom åtgärdsförslag som sakkunniggrupperna kommit med.

Det genomgående temat för utvärderingen var jämlikhet. I och med att servicestrukturerna omformas är det viktigt att trygga jämlikheten. Jämlikhet innebär likvärdiga möjligheter, vilket betyder att en person kan behöva mer stöd än en annan eller att någon kan nekas rätt till något, om det finns grunder för detta, medan rätten ges någon annan. Jämlikhet innebär inte att en svagare person försätts i en bättre position. Att personer behandlas likadant garanterar inte jämlikhet eftersom alla har olika förutsättningar och möjligheter.

Regionförvaltningsverkens centrala bedömningar av basservicen 2017 regionvis finns i elektronisk form på adressen: www.patio.fi. Patio har en ny klassificeringsfunktion för materialet som gör det möjligt att utnyttja utvärderingsresultaten på ett ännu effektivare sätt än tidigare. Möjligheterna att utnyttja materialet förbättras också av att utvärderingen är gjord på ett nytt sätt som gör det enkelt att titta på både riksomfattande och regionala utvärderingar på samma gång.

Utvärdering av tillgången till regional basservice är regionförvaltningsverkens lagstadgade uppgift. Regionförvaltningsverken följer upp, övervakar och bedömer hur jämlik tillgången till basservice är i olika delar av landet genom en basserviceutvärdering som görs vartannat år.

Rätten till småbarnspedagogik (på finska)
Skolskjuts till förskoleundervisning och grundläggande utbildning (på finska)
Överföringen av grundläggande utkomststöd till FPA och effekten av detta i kommunerna (på finska)
Ungas möjligheter till delaktighet och inflytande / tillgången till tjänsterna (på finska)
Resursallokeringen inom kommunala idrottstjänster (på finska)
Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet (på finska)

 

Ytterligare information
utvärderingsgruppens ordförande, överinspektör Seppo Luotola, tfn 0295 018 091
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Sydvästra Finland


Uppdaterad