Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Projekt som främjar en fysiskt aktiv livsstil får 4,3 miljoner euro

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om vilka som ska få understöd för att främja en fysiskt aktiv livsstil. I år beviljades understöd särskilt för att öka den fysiska aktiviteten i småbarnspedagogiken.

Regionförvaltningsverken har beviljat 4,3 miljoner euro i statsunderstöd till projekt som utvecklar en fysiskt aktiv livsstil bland finländarna. Understöd beviljades sammanlagt 201 projekt i olika delar av Finland. Syftet med projekten är få finländare i alla åldrar att röra på sig mer i enlighet med rekommendationerna för fysisk aktivitet och ta till sig en fysiskt aktiv livsstil.

När understöd beviljades betonades tre olika teman: småbarnspedagogik i rörelse, vuxna i rörelse och motion för äldre. I år beviljades understöd särskilt till idrottsprojekt inom småbarnspedagogiken. Det fanns också många projekt som riktade sig till flera målgrupper eller flera åldersgrupper. 

- Under temat Småbarnspedagogik i rörelse ligger fokus på att skapa en fysiskt aktiv verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken, öka personalens kunskap och medvetenhet samt samarbetet med barnens vårdnadshavare. Dessutom poängteras kommunens samordnande roll. Målsättningen är att småbarnspedagogiken ska ge barnen möjlighet att röra på sig minst två timmar om dagen. Detta är ungefär två tredjedelar av den rekommenderade mängden fysisk aktivitet för denna åldersgrupp, säger överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen.

Rimpiläinen lyfter fram Siilinjärvi kommuns projekt som ett exempel där man framgångsrikt genom flera sektorers samarbete har ökat den fysiska aktiviteten inom småbarnspedagogiken. Centralt i projektet är en uppmuntrande attityd till fysisk aktivitet: det finns goda möjligheter för barnen att röra sig under dagen bara man blir medveten om dem. Siilinjärvi kommuns Småbarnspedagogik i rörelse- projekt har beviljats understöd av regionförvaltningsverket.

Beviljade understöd efter region

Bakom länkarna visas understöden som regionförvaltningsverken beviljat i respektive region.
Obs! Öppna helst länkarna med Mozilla Firefox eller Chrome.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

  • Understöd beviljades 71 projekt till ett belopp om 2 200 000 euro

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

  • Understöd beviljades 21 projekt till ett belopp om 176 000 euro

Regionförvaltningsverket i Lappland

  • Understöd beviljades 15 projekt till ett belopp om 210 000 euro

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

  • Understöd beviljades 29 projekt till ett belopp om 335 000 euro

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

  • Understöd beviljades 53 projekt till ett belopp om 1 159 000 euro

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

  • Understöd beviljades 12 projekt till ett belopp om 220 000 euro

Regionförvaltningsverkets understöd för motionsprojekt

Regionförvaltningsverken beviljar årligen över 50 miljoner euro i statsunderstöd till barn- och ungdomsverksamhet, biblioteken och idrottsprojekt. Understöden till olika motionsprojekt bidrar till att öka olika målgruppers fysiska aktivitet och välmående. Genom understöden förbättras även tillgången till idrottstjänster överallt i Finland.

Med understöden för en fysiskt aktiv livsstil stöder man lokala utvecklingsprojekt inom vilka man genom motion och idrott främjar hälsa och välfärd hos människor inom olika ålders- och befolkningsgrupper. Målet är särskilt att sporra dem som normalt rör på sig för lite. De projekt som beviljas statsunderstöd kan rikta sig till enskilda målgrupper, så som äldre personer, barn som omfattas av småbarnspedagogiken eller personer i arbetsför ålder. Understöd kan också beviljas exempelvis motion i naturen eller familjeidrott.

På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende.

Mer information:

RFV i Södra Finland: överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559
RFV i Östra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515
RFV i Lappland: överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396
RFV i Sydvästra Finland: överinspektör för bildningsväsendet Lea Karjomaa, p. 0295 018 077
RFV i Västra och Inre Finland: överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822 och överinspektör Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824
RFV i Norra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad