Den regionala delegationen för romska ärenden i södra Finland främjar bildandet av lokala romska arbetsgrupper

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands regionala delegation för romska ärenden föreslår att lokala romska arbetsgrupper ska inrättas för att öka romernas delaktighet. Regionförvaltningsverket har skickat förslaget till Lojo stadsdirektör och Vichtis kommundirektör. Lokala romska arbetsgrupper har funnits runt om i Finland sedan 2002, särskilt i områden där det bor flest romer. Delegationen kommer senare att lämna förslag till också andra kommuner.

Förslagen bygger på arbetet inom de regionala delegationerna för romska ärenden. De arbetar för ökad jämlikhet och likvärdighet och har bland annat till uppgift att följa med vilka möjligheter den romska befolkningen har att delta i samhället och hur deras levnadsförhållanden utvecklas.

Huvudsyftet med det rompolitiska programmet II (2018–2022) som godkändes i fjol är att stödja den positiva samhälleliga integrationen av romer.  Den riksomfattande uppföljningen visar att för att stärka romernas integrering i samhället krävs ökat planmässigt arbete särskilt på lokal och regional nivå.

Verkligt samarbete mellan olika förvaltningsområden och kommunernas roll viktiga för ökad likvärdighet

Eftersom romska ärenden berör flera myndighetsinstanser är det särskilt viktigt att alla centrala aktörer är representerade i gruppen: romer, bildnings- och omsorgsväsendet, kultur- och undervisningsväsendet, arbetskraftsmyndigheter, församlingen och vid behov olika sakkunnigaktörer. Viktigt vid planeringen av den lokala romska arbetsgruppens arbete är att åtgärderna genomförs samtidigt inom olika förvaltningsområden. Därför spelar kommunerna en viktig roll när det gäller att öka likvärdigheten i praktiken. Nuvarande lagstiftning och servicesystem utgör en bra grund för arbetet.

Romerna har själva en tydlig vilja att utveckla sina möjligheter att påverka för att på så sätt förbättra sina egna förhållanden och interaktionen och samarbetet med myndigheterna.

Den lokala romska arbetsgruppen inriktar sig på centrala romska frågor inom respektive område. Dessa kan vara integrering inom småbarnspedagogik, i skolor, i fortsatta studier, i arbetslivet och i samhället. Det är också bra att beakta antidiskrimineringsarbetet och attitydfostran, som utgör en viktig del av arbetsgruppens arbete.
 

Ytterligare information
specialplanerare Malla Laiti, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 153
fornamn.efternamn@rfv.fi

 


Uppdaterad