Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Barnskyddsanstalten Loikalan kartano ska avbryta verksamheten den 1 november 2019

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förelagt Pro Manors Oy att avbryta verksamheten vid Loikalan kartano som ligger i Iitti kommun. Regionförvaltningsverket har upptäckt allvarliga brister i anstaltens verksamhet.

I maj 2019 fick regionförvaltningsverket en begäran av riksdagens biträdande justitieombudsman att kontrollera Loikalan kartanos tillstånd och rutiner. Begäran var en följd av inspektionen som justitieombudsmannens kansli gjorde i anstalten i oktober 2018.

Barnens trygghet äventyras av allvarliga brister i verksamheten

Regionförvaltningsverket gjorde ett överraskningsbesök i anstalten den 13 juni 2019. Enligt erhållna uppgifter och tillsynsobservationerna är anstaltens fostringsförfaranden olämpliga och användningen av begränsande åtgärder och anteckningarna gällande dem inte i enlighet med barnskyddslagen, anstalten har inte tillräckligt antal personal med yrkesutbildning inom området och personalens utbildningsnivå är inte tillräcklig. Verksamheten är inte till alla delar enligt tillståndet och uppfyller inte verksamhetsförutsättningarna för att ordna vård utanför hemmet.

Enligt regionförvaltningsverket har serviceproducenten försummat sin skyldighet att se till att verksamheten ordnas på ett lämpligt sätt och att förfarandena är enligt det beviljade tillståndet. Anstaltens ledning och personal har försummat sin skyldighet att se till att barnen som behöver vård utanför hemmet fostras och tas om hand på det sätt som barnskyddslagen och konventionen om barnets rättigheter förutsätter.

Regionförvaltningsverket och riksdagens biträdande justitieombudsman har i tidigare beslut väglett serviceproducenten i hur den kan åtgärdar uppdagade brister, men de facto har ändringar inletts först i våras. På basis av sin utredning har Regionförvaltningsverket i Södra Finland fastställt att serviceproducentens korrigerande åtgärder inte med säkerhet gör att anstalten kan garantera att barnen och ungdomarna får ändamålsenlig fostran och vård. Ändringen av verksamhetsförutsättningarna och förfarandena och verkställande av klientsäkerheten förutsätter så stora åtgärder att det inte är möjligt att vidta dem utan att avbryta verksamheten.

Kommunerna kan ordna ersättande vårdplatser för barnen och ungdomarna.

 

Ytterligare information ger:

Överinspektör för socialvården Anna Tervonen
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Tfn 0295 016 598

Chef för socialvårdsenheten Eija Hynninen-Joensivu
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Tfn 0295 016 121


Uppdaterad