Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Barns erfarenheter av sexuellt våld i medierna

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnar endagsutbildningen Känn igen, hjälp, förebygg. Sexuellt våld riktat mot barn i digitala medier. Under utbildningen behandlas sexuellt våld som riktas mot barn specifikt inom de digitala medierna. Utbildningen ordnas i Seinäjoki den 7 maj 2019. 

Målsättningen med utbildningen är att ge deltagarna metoder för att kunna förhindra, ingripa i och identifiera sexuellt våld som riktas mot barn i de digitala medierna. Under dagen finns möjligheter att nätverka och utbyta erfarenheter om metoder som används inom Västra och Inre Finlands områden.

Vad är sexuellt våld?

Sexuellt våld kränker en människas sexuella självbestämmanderätt och integritet. Våldet förstör det förtroende som är centralt för att en människa ska känna sig trygg. Trakasserier riktade mot sexualiteten eller könet kan vara blickar, gester eller förslag, som mottagaren upplever som obehagliga och ångestframkallande. De orsakar förvirring och rädsla samt inverkar negativt på den egna integriteten och känslan av trygghet. Sexuellt våld riktat mot barn är en form av våld som i synnerhet orsakar sårbarhet, därför att våldet allvarligt riskerar barnets uppväxt och utveckling genom att det kränker intimiteten och rätten till den egna kroppen och sexualiteten. Konsekvenserna av sexuellt våld är ofta långvariga.

Digitala medier

Våld på nätet som kränker sexualiteten har ökat speciellt bland unga. Den ökade användningen av internet och sociala medier har fört med sig nya former av sexuellt utnyttjande av barn och unga. Sexuellt utnyttjande på nätet kan vara till exempel obehagliga meddelanden, att utsätta en person för sexuellt material mot dennes vilja och att sprida sexuellt material utan lov. En sexuell gärning som en vuxen riktar mot ett barn är ett brott, också på nätet.

Utbredning

Enkäter om ämnet har genomförts - Institutet för hälsa och välfärd genomförde enkäten Hälsa i skolan år 2017 och Rädda barnen rf:s enkät (på finska) genomfördes år 2018. Resultaten av enkäterna är enhetliga. Sexuella trakasserier i digitala medier är enligt barn och unga i åldern 12–17 år ytterst vanliga, 12 procent av pojkarna och 30 procent av flickorna på klasserna 8 och 9 hade under det senaste året utsatts för sexuella trakasserier. Erfarenheterna av sexuella trakasserier ökar i de övre klasserna och trakasserierna riktas mer mot flickor än mot pojkar. Den mest allmänna formen av trakasserier är att göra bildmaterial sexuellt genom att redigera det och att sprida materialet i digitala medier. Barn och unga blockerar vanligtvis den som trakasserar och berättar om det inträffade för en kompis.

Konsekvenser

Av enkätresultaten framgår att sexuellt våld orsakar känslor av skuld och skam och tillhörande hemlighetsmakeri, som gör att offret inte vågar söka och be om hjälp.  Våld som riktas mot sexualiteten traumatiserar offret och kan orsaka traumarelaterade stressreaktioner antingen genast efter det inträffade eller med fördröjning, ibland först efter många år. Det är viktigt att våldet identifieras i ett tidigt skede så att offret kan erbjudas hjälp. Att våldsutövarna hänvisas till vård är också viktigt.

Vad har utbildningsdagen att ge?

Under utbildningen hålls anföranden bland annat om hur barn kan skyddas mot sexuellt utnyttjande på nätet. Dessutom ges anvisningar om utdelning av bildmaterial med säkerhetskunskaper. Polisen i Österbotten ger en lägesbild av sexuellt våld riktat mot barn och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt berättar om Raisek-handlingsmodellen. På eftermiddagen hålls anföranden om möjligheterna att främja barns säkerhet med hjälp av sexualfostran, om säkert liv på nätet och om brottsofferjourens roll som en del av brottsprocessen. Tillställningen går på finska.

Seminarieprogram: Utbildningsdagen Känn igen, hjälp, förebygg. Sexuellt våld riktat mot barn i digitala medier (på finska). Utbildningen som ordnas den 7 maj i Seinäjoki är fullbokad.

Regionförvaltningsverket ordnar en motsvarande utbildning i samarbete med Tammerfors stad i slutet av år 2019. Information om utbildningen publiceras under hösten på regionförvaltningsverkets webbplats www.avi.fi -> Evenemang och utbildning.

Tips om läsning för introduktion i ämnet (på finska):
Ota puheeksi. Internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. 2013 (pdf)
Suojele minua kaikelta. Tietoa internetin ja digitaalisen median osuudesta lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön lasten kanssa ja heidän hyväkseen toimiville ammattilaisille.
2011 (pdf)


Mer information:
överinspektör Sini Männistö, tfn 0295 018 568
överinspektör Lea Liukku, tfn 0295 018 559, (också kontakt på svenska)
fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 


Uppdaterad