Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Barn har rätt till förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik

Om det behövs till följd av att vårdnadshavarna arbetar, studerar eller ett barn behöver stöd har barn som tar del i förskoleundervisningen möjlighet att använda småbarnspedagogiska tjänster som kommunen ansvarar för att ordna. Om barnet deltar i klubbverksamhet som ersätter förskoleundervisningen eller den kompletterande småbarnspedagogiken är det skäl för vårdnadshavarna att säkerställa att klubbverksamheten uppfyller kraven som ställs på förskoleundervisning. 

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska barnet året innan skolplikten börjar ta del i den ettåriga förskoleundervisningen eller i annan aktivitet som uppnår samma mål som förskoleundervisningen. Vårdnadshavaren ska anmäla sitt barn till förskoleundervisning. För att målen för förskoleundervisningen ska kunna uppfyllas ska barn som är anmälda till förskoleundervisningen regelbundet ta del i undervisningen.
 
Förskoleundervisningen genomförs enligt läroplansgrunderna och den lokala läroplanen för förskoleundervisningen. Undervisningen planeras och genomförs så att barnen kan inspireras, experimentera och lära sig nytt. Målet med förskoleundervisningen är att främja barns förutsättningar för utveckling och lärande och att genom lek och positivt lärande stärka deras sociala färdigheter och sund självkänsla hos barnet. Målet är dessutom att upptäcka eventuella problem som påverkar barnets utveckling och lärande, ta tag i dem och förebygga att svårigheterna fördjupas. 

Det är inte sagt att alla tjänster uppfyller kraven som ställs på förskoleundervisning 

Kommunen är förpliktad att ett år innan läroplikten börjar ordna förskoleundervisning för barn som bor i området. Kommunen kan också köpa förskoleundervisningstjänsterna av någon annan offentlig eller privat serviceproducent. Förskoleundervisningen kan ordnas i skolan, på daghem eller på någon annan lämplig plats. Kommunen svarar för att de upphandlade tjänsterna ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning.
 
Vårdnadshavarna ska se till att barnet deltar i förskoleundervisning som är ordnad enligt lagen om grundläggande utbildning. Om kommunen inte har godkänt serviceproducentens verksamhet som förskoleundervisning så uppfyller verksamheten inte kraven i lagen om grundläggande utbildning. Utöver förskoleundervisningen omfattar undervisningen elevvård och elevstöd enligt lagen om grundläggande utbildning. 

Kompletterande småbarnspedagogik stöder förskoleeleven 

Enligt lagen om småbarnspedagogik har barn i förskoleåldern rätt att få en viss mängd småbarnspedagogik i daghem eller familjedaghem om det behövs till följd av att vårdnadshavarna arbetar, studerar eller att barnet behöver stöd. Utgående från lagen om grundläggande utbildning ska kommunen därför vid beslut om förskoleplatserna beakta att barnet ska kunna få en viss mängd småbarnspedagogik antingen i daghem eller familjedaghem.
 
Om barnet utöver förskoleundervisningen behöver kompletterande småbarnspedagogik ska man gällande den följa planen för småbarnspedagogik och grunderna för lagen om småbarnspedagogik. Behövliga stödåtgärder ska tas upp i planen för småbarnspedagogik. För den kompletterande småbarnspedagogiken tas ut en klientavgift enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. 
 
Morgon- och eftermiddagsverksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning som kommunerna ordnar är riktad enbart till barn i läropliktsåldern. Det finns stora skillnader i att ordna eventuell klubbverksamhet i skolornas lokaler jämfört med den kompletterande småbarnspedagogik som ges i daghem eller familjedaghem, bland annat vad gäller hur maten ordnas, personalens behörighetskrav och gruppstorleken. 

I klubbverksamhet serveras barnen exempelvis inget morgonmål. Dimensioneringen av personalen i förhållande till antalet barn är inte alls reglerad inom klubbverksamhet. Det finns heller inga fastställda begränsningar för gruppstorleken. 

Ytterligare information:

•    Malin Eriksson, överinspektör, tfn 0295 018 618, malin.eriksson(at)rfv.fi
•    Ulla Soukainen, överinspektör, tfn 0295 018 057, ulla.soukainen(at)avi.fi
 


Uppdaterad