Pressmeddelanden 2017

2,3 miljoner euro för idrottsanläggningsbyggen i Västra och Inre Finland

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat 2 300 000 euro för bygge av idrottsanläggningar. Understöd beviljades för sammanlagt 42 projekt. Det kom in 58 ansökningar om understöd.

Regionförvaltningsverket fattar beslut om projekt vars kostnader uppgår till maximalt 700 000 euro. Vid projekt som är större än det fattar undervisnings- och kulturministeriet understödsbesluten med stöd av regionförvaltningsverkets utlåtande.  Tidigare i år har ministeriet redan beviljat totalt 4 020 000 euro till sju större idrottsanläggningsprojekt på Västra och Inre Finlands område.

Regionförvaltningsverket anser det vara viktigt att projekten som fått understöd främjar uppkomsten av en aktiv och regelbunden idrottshobby.  Näridrottsanläggningar som placeras i samband med skolor och på bostadsområden och andra mest använda idrottsanläggningar som idrottshallar och sport- och bollplaner prioriteras.

Vad gäller landskapen fördelades de beviljade understöden enligt följande:

Södra Österbotten, 233 000 euro
Mellersta Österbotten, 192 000 euro
Mellersta Finland, 656 000 euro
Birkaland, 762 000 euro
Österbotten, 457 000 euro

Understöd som regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljat för bygge av idrottsanläggningar 2017
 

Ytterligare information
enhetschef Ismo Myllyaho, tfn 0295 017 396
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

GENVÄGAR