Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beredskapskommitté 2.4.2020 - sammankomstbegränsningarna har följts och verkningarna syns

( Västra och Inre Finland) 

Beredskapskommittén i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område sammanträdde en andra gång den 2 april 2020 på grund av det rådande coronaläget. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område omfattar landskapen Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Landskapens myndigheter och aktörer som är centrala för beredskapen deltar i den regionala beredskapskommittén som sammanträder varje vecka.

Den regionala beredskapskommittén är ett verktyg för samordning av beredskapen och den regionala verksamheten. Den regionala beredskapskommittén har till uppgift att upprätthålla en regional säkerhetslägesbild och följa med aktuella säkerhetsfrågor inom olika sektorer. Beredskapskommittén fungerar som informationsutbytesforum mellan myndigheter som stöder beredskapsplaneringen och behöriga myndigheter som leder situationerna i sitt område.

Av den regionala lägesbilden som regionförvaltningsverket har sammanställt framgår att servicenivån och funktionsförmågan i området alltjämt är normal. Arbets- och näringsbyråerna är pressade, kundmängderna ökar och antalet kontakttaganden är trefaldigt jämfört med normalt. Mera personresurser är på kommande. Inom primärproduktionen är man orolig för tillgången till säsongsarbetskraft och det märks i synnerhet i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område. Man har uppmärksammat driftsäkerheten i små VA-anläggningar ifall att coronavirusläget eventuellt blir värre. Pressen på kommunerna är också hård för tillfället.

Sjukvårdsdistrikten har förberett sig på att höja beredskapen och läget i dem är lugnt. Enligt dagens scenarion finns det tillräckligt med respiratorer och man har utbildat mer personal. Verkningar av begränsningsåtgärderna kan redan observeras då antalet nya smittor minskar och det finns tillräckligt med skyddsutrustning. Också räddningsverkens beredskap är oförändrad och man har strävat efter att fästa medborgarnas uppmärksamhet vid det som sker hemma, så att räddningsuppdragen inte skulle öka på grund av olyckor i hemmet.

Från Polisen berättar man att medan antalet utryckningar på fältet har minskat så verkar antalet utryckningar till hemmen stiga. Sammankomstbegränsningarna följs väl. Polisinrättningarna i regionen deltar i viss mån i isoleringen av Nyland. Enligt gränsbevakningsväsendet har de inre gränskontrollerna gått bra och exempelvis är merparten av hamntrafiken i Vasa för tillfället frakttrafik som löper bra.

Stiften har förberett sig för påskfirandet genom att streama gudstjänster och aftonandakter. Som bäst funderar man dessutom hur man ska genomföra den kommande sommarens skriftskolor.

Beredskapskommitténs ordförande, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands överdirektör Pukkinen konstaterade också för sin egen myndighets del att verksamheten har kunnat fortgå nästan som vanligt. -Vi förmedlar för vår del regionens lägesbild vidare. Våra beslut som nu är i kraft som gäller sammankomstbegränsningar och läroinrättningar kommer att upphöra den 13 april och vi är beredda på att besluten kommer att förlängas. Vi förväntar oss inga stora ändringar i innehållet i besluten.

Den regionala beredskapskommittén sammanträder nästa gång den 9 april 2020.

Mer information:

Direktören för ansvarsområdet räddningsväsendet och beredskapen Tarja Wiikinkoski p. 0295 018 800

Överdirektör Marko Pukkinen p. 0295 018 582

Direktören för ansvarsområdet räddningsväsendet och beredskapen

 

 

 


Uppdaterad