Pressmeddelanden 2017

Reviderad lag: tillförlitligheten hos förmedlingsrörelsernas ansvarspersoner och innehavare ska bedömas

Den nya lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism trädde i kraft 3.7.2017. Samtidigt reviderades lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (nedan lagen om förmedlingsrörelser). Nuförtiden görs en tillförlitlighetsbedömning av den ansvariga föreståndaren men också av företagets ansvarspersoner och personer vars ägande- eller bestämmanderätt i företaget överstiger 25 procent. Granskningen av uppgifterna görs med stöd av den nya 5 a § i lagen om förmedlingsrörelser.

Tillförlitligheten hos den som gör registreringsanmälan bedöms utgående från uppgifterna ur straff- och bötesregistret samt utgående från uppgifterna i utsökningsregistret och hur lagstadgade betalningsförpliktelser har uppfyllts. Den som gör anmälan anses inte tillförlitlig om exempelvis företaget, dess ansvarsperson eller en person med över 25 procent av ägande- eller bestämmanderätten under de tre åren innan bedömningen upprepat eller i betydande grad försummat skötseln av registrerings-, anmälnings- och betalningsskyldigheter i samband med lagstadgade avgifter, eller om någon av dem på grund av utmätning eller annan utredning är oförmögen att svara för sina skulder. Regionförvaltningsverket utreder förutsättningarna för registreringen i samband med behandlingen av ansökan.


Förmedlingsrörelsens tillförlitlighet och granskningen av den

Regionförvaltningsverket (RFV) för ett register över fastighetsmäklare och förmedlare av hyreslägenheter och hyreslokaler. En förmedlingsrörelse ska innan den inleder verksamheten registrera sig hos det RFV på vars område rörelsens förvaltning huvudsakligen kommer att skötas.

Förmedlingsrörelserna ska informera regionförvaltningsverket om vilka personers tillförlitlighet RFV ska bedöma i samband med registreringen. En förmedlingsrörelse vars uppgifter var upptagna i registret över förmedlingsrörelser den 3 juli 2017 ska anmäla ansvarspersonernas och ägarnas uppgifter senast den 3 juli 2018. Uppgifterna ska lämnas in till det RFV i vars register över förmedlingsrörelser rörelsen är registrerad. Nya förmedlingsrörelser ska anmäla uppgifterna i samband med registreringen.

En elektronisk blankett för ändringsanmälan med vilken uppgifterna om ansvarig föreståndare, företagets ansvarspersoner och ägare kan anmälas tas i bruk under 2017. Vi meddelar de förmedlingsrörelser som är upptagna i registret när blanketten tas i bruk. Regionförvaltningsverket tar ut kostnaden för uppdateringen av registeruppgifterna av förmedlingsrörelserna.

Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017)
Lag om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000)
Information om registreringen av förmedlingsrörelser på RFV:s webbsidor
 

Ytterligare information:
Södra Finland, inspektör Anna Korhonen, tfn 0295 016 145 (från och med 23.8.2017)
Östra Finland, inspektör Mia Pasanen, tfn 0295 016 935 (från och med 2.8.2017)
Lappland, inspektör Soile Kangas, tfn 029 501 7363
Västra Finland, jurist Heikki Tarvonen, tfn 0295 018 119
Västra och Inre Finland, överinspektör Maarit Laaninen, tfn 0295 018 552
Norra Finland, överinspektör Anne Kärkkäinen, tfn 0295 017 573

fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

GENVÄGAR