Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Verksamheten i kommunala barnskyddsanstalter i sydvästra Finland har utretts genom enkät

(Sydvästra Finland)

Enligt regionförvaltningsverkets enkät har de kommunala barnskyddsanstalterna i Satakunta och Egentliga Finland tillräckligt med yrkeskunnig personal. De begränsande åtgärder som används är lagenliga. Vid årsskiftet kommer barnskyddslagen att ändras så att placerade barns och ungas ställning kommer att förstärkas ytterligare.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland utredde de kommunala barnskyddsanstalterna inom regionförvaltningsverkets område i fråga om personalantal samt personalens utbildning samt i fråga om användningen av begränsande åtgärder under 2018. Inom verksamhetsområdet finns 16 kommunala barnskyddsanstalter med 28 bostadsenheter och 178 kundplatser. Utredningen genomfördes i form av en enkät till kommunerna och samkommunerna. Enkätsvar inkom från alla kommunala barnskyddsanstalter.

Barnets säkerhet och människovärde ska beaktas även i samband med begränsande åtgärder

Att använda begränsande åtgärder är att ingripa i barns grundläggande rättigheter och därför är det viktigt att begränsningarna är lagenliga. När vården utanför hemmet äger rum vid en anstalt kan begränsande åtgärder inriktas på barnet endast i den utsträckning som beslutet om vård utanför hemmet medger. All barnskyddsverksamhet ska sätta barnets säkerhet och respekten för barnets människovärde i första rummet.

Av utredningen framgår att under 2018 användes begränsningar enligt barnskyddslagen i de kommunala barnskyddsanstalterna i sydvästra Finland 590 gånger och de inriktade sig på 260 barn. Det förhållandevis höga antalet beror på att ungefär hälften av de kommunala bostadsenheterna och klientplatserna är mottagnings-, kris- eller utvärderingsenheter där tonåriga barn placeras.

Under det senaste året har det skett en ökning särskilt av brådskande placering av tonåringar på grund av beteenden som äventyrar deras utveckling. I sådana fall är det nödvändigt med begränsningar för att trygga barnets egen samt andras säkerhet.

De vanligaste begränsande åtgärderna är enligt utredningen följande:

  • Kroppsbesiktning, det vill säga utandningsprov eller tagande av blod-, hår-, urin- eller salivprov. Åtgärden berörde under årets lopp 71 barn, totalt 203 gånger. Genom dessa åtgärder utreddes berusningstillstånd eller användning av droger och läkemedel.
  • Begränsning av rörelsefriheten. Den här begränsningen berörde 78 barn, totalt 153 gånger. I sådana fall får barnet inte till exempel avlägsna sig från anstalten eller från anstaltsområdet under vissa tider.
  • Fasthållande. Fasthållandet berörde 30 barn, totalt 121 gånger. Fasthållande är möjligt enbart i situationer där det finns behov av att stoppa ett förvirrat eller hotfullt beteende hos barnet.

Tillräckligt med yrkeskunnig personal

Enligt barnskyddslagen ska det i en bostadsenhet finnas minst sju anställda som är sysselsatta i vård- och fostringsuppgifter och de ska alla ha sådan kompetens och yrkesskicklighet som är lämplig inom branschen. Behoven hos de barn som är placerade kan förändras och personalmängden ska därför bedömas kontinuerligt och flexibelt. Till anstaltens förfogande ska det också finnas yrkeskunniga inom hälsovården och dessa ska ansvara för planen för läkemedelsbehandling. 

Enligt utredningen var antalet anställda som arbetade med vård- och fostringsuppgifter i kommunala barnskyddsenheter i sydvästra Finland under 2018 på den nivå som lagen förutsätter. Dessutom hade man i personalstrukturen också beaktat barns särbehov och behovet av vård dygnet runt inom barnskyddet. 

Regionens kommunala barnskyddsanstalter sysselsatte 252 årsverken. Arbetstagarnas utbildning bestod i huvudsak av yrkesexamen inom socialsektorn: 149 årsverken med yrkeshögskoleexamen inom socialsektorn eller en motsvarande institutnivå, 30 årsverken med examina som sjukskötare (eller motsvarande) samt 18 årsverken med examina som närvårdare (eller motsvarande). I personalen ingår dessutom ergoterapeuter, samhällspedagoger, barnträdgårdslärare, pedagogie kandidater, klasslärare samt kandidater i samhällsvetenskaper.

Barnskyddslagen kommer att ändras

Barnskyddslagen kommer att ändras den 1 december 2019 och den 1 januari 2020. Förändringarna syftar till att förbättra rättsskyddet för barn som placerats utanför hemmet samt för deras vårdnadshavare och göra övervakningen effektivare. Således stärks barnets rätt till gott bemötande och till omsorg och fostran.

Efter lagändringen ska en plan för vård och fostran alltid utarbetas för barn som är klienter inom barnskyddet när begränsningar har införts för barnet eller när det finns skäl att anta att man kommer att bli tvungen att införa begränsningar.

Lagändringarna innehåller också kompletteringar om bland annat registreringen av begränsande åtgärder, om avlägsnande av tobaks- och nikotinprodukter och om maximitiden för isolering. I den reformerade barnskyddslagen ingår också bestämmelser om att regionförvaltningsverket vid sin tillsyn ska ge barnet möjlighet till ett konfidentiellt samtal med en representant för regionförvaltningsverket. 

Social- och hälsovårdsministeriet kommer under hösten 2019 att ordna utbildning om den nya barnskyddslagen.

Mer informatio:

OBS. Texten har uppdaterats 11.9.2019; kapitlet som börjar "Av utredningen framgår att" har förkortats utan förändring av saken. 
 


Uppdaterad