Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Kuiva kesä koettelee kaivoja - Itä-Suomen alueella tilanne kuitenkin varsin hyvä

Itä-Suomi

Aluehallintovirasto seuraa talousveden laatuvaatimusten täyttymistä alueellaan osana terveydensuojeluvalvontaa. Päävastuu terveydensuojelun toteuttamisesta käytännössä on kunnilla. Kuiva kesä on koetellut kaivoja, mutta Itä-Suomen alueella tilanne on varsin hyvä.

Aluehallintovirasto on koonnut 9.8.2018 tilannekuvan Itä-Suomen AVIn alueen talousveden (raakaveden ottamot) riittävyys- tai laatuongelmista. Suurin osa kuntien terveydensuojeluviranomaisista raportoi, että tietoon ei ole tullut erityisiä ongelmia kuivasta kesästä huolimatta. Joillakin alueilla yksittäisissä kaivoissa on kuitenkin ollut veden riittävyysongelmia.

Itä-Suomen aluehallintovirasto seuraa talousveden laadun tilannetta myös häiriötilanteisiin varautumisen näkökulmasta. Tänä vuonna aluehallintovirastoon ei ole tullut yhtään talousveden häiriötilanneilmoitusta, joka johtuisi kuivuuden aiheuttamista talousveden laatuongelmista.

Pohjois-Karjalassa yhden vesiosuuskunnan alueella Liperissä vedenkäyttöä on rajoitettu. Talousveden riittävyyteen liittyen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle ei ole tullut ilmoituksia vesilaitoksilta. Outokummun kaupungin pohjavedenottamon yksi kaivo on otettu pois käytöstä nousseen mangaanipitoisuuden vuoksi. Syyksi on arveltu läheisen lammen vedenpinnan kohoamista, jonka syy on epäselvä. Keväällä taas Joensuun Veden kahdella pohjavedenottamolla oli päässyt pintavesiä nousemaan kaivoon asti.

Pohjois-Savon ELY-keskukseen ei vesihuoltolaitosten pohjaveden vähyys ole aiheuttanut viime aikoina yhteydenottoja. Pohjois-Savon vesilaitoksilla on 60 %:lla laadittuna vesilain mukainen suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta. Keiteleen pohjavesiaseman pohjavedenpinta on laskenut poikkeuksellisen alas ja myös Sonkajärven ja osin Rautavaaran mittauspisteissä pohjaveden pinta on alhaalla. Muutoin pohjaveden vähyys ei ole laajempi ongelma Pohjois-Savossa.

Ongelmallisin tilanne on ollut Tervon ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella, jossa Keiteleen kunnan vesilaitos antoi elokuussa tiedotteen verkostoveden käytön rajoittamisesta toistaiseksi, koskien Keiteleen kunnan vesilaitoksen ja eräiden vesiosuuskuntien jakelualueita. Rajoituksen piirissä on Keiteleen kunnan verkoston alueella noin 1 660 henkilöä ja vesiosuuskuntien alueella arviolta 780 henkilöä. Käyttörajoituksella tarkoitetaan tässä muun kuin normaaliin kulutukseen kuuluvien vedenkäyttökohteiden karsimista, kuten nurmikoiden ja kasvien kastelu sekä autojen pesu. Keiteleen kunnan vesilaitos on ottamassa käyttöön varavedenottamona toiminutta kaivoa ja tilanteeseen saadaan apua. Myös Tervossa yhden vesiosuuskunnan ensisijaisen vedenottamon vesi on vähissä. Vesiosuuskunnan toinen kaivo on tuonut helpotusta tilanteeseen.

Etelä-Savon alueelta ei ole tullut viranomaisten tietoon ongelmia pohjaveden riittävyydestä tai laadusta. Etelä-Savon ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan pohjavesien seuranta-asemien perusteella Pertunmaalla liikutaan jo minimitasossa.

Vesihuoltolain mukaisia valvontaviranomaisia ovat toimialoillaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä kunnan terveydensuojeluviranomainen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunkin kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot löytyvät ko. kunnan verkkosivulta.  

Riskinarviointi tärkeässä roolissa talousveden laadun valvonnassa

Talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on perustuttava riskien arviointiin ja hallintaan. Veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointi on tehtävä toiminnan harjoittajien ja viranomaisten välisenä yhteistyönä esimerkiksi WSP-periaatteen (Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan) mukaisesti. Kunnan terveydensuojeluviranomainen hyväksyy riskinarvioinnin. Itä-Suomen alueen ns. EU-talousvettä toimittavista laitoksista (19 kpl) 79 prosenttia käytti talousvettä koskevaa riskinarviointimenetelmää vuoden 2017 aikana.

Talousvettä toimittavan laitoksen on tiedotettava toimittamansa veden laadusta sekä riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen yhteenvedosta veden käyttäjille.

Valvira ja aluehallintovirasto kouluttavat - valmiuksia riskinarviointiin

Aluehallintovirastot ja Valvira järjestävät yhteistyössä talousvesiasetukseen liittyvää koulutusta kuntien terveydensuojeluviranomaisille syyskuussa 2018. Koulutusten tavoitteena on yhdenmukaistaa talousveden viranomaisvalvontaa, riskiarvioinnin tekemistä sekä antaa valmiuksia riskiarvioinnin hyväksymiselle.

Lisätietoja
ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Kaarina Lyytinen, p. 0295 016 096, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Uppdaterad