Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Utbildning i Tammerfors 22.10.2019 om sexuellt våld gentemot barn

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och Tammerfors stad kommer tillsammans att ordna en utbildningsdag med temat sexuellt våld gentemot barn. Evenemanget kommer att samla personer som arbetar med barn inom olika branscher samt övriga som är intresserade av ämnet.

Utbildningsdagen Tunnista, auta ja ehkäise (Identifiera, hjälp och förebygg) ordnas i Tammerfors den 22 oktober 2019. Målet med utbildningsdagen är att erbjuda redskap för att identifiera, förebygga och ingripa i sexuellt våld gentemot barn. Under dagen erbjuds också en möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter om praxis som relaterar till förebyggande av våld som kränker barnets sexualitet samt relaterade tjänster inom Västra och Inre Finland.

Vad är sexuellt våld?

Sexuellt våld är handlingar som kränker eller strävar efter att kränka offrets integritet. Det kan utgöra beröring, att tvinga till beröring samt att utöva påtryckningar eller tvinga till sexuella handlingar. Sexualbrott fastställs i strafflagen. Trakasserier riktade mot sexualiteten eller könet kan vara blickar, gester eller förslag, som mottagaren upplever som obehagliga och ångestframkallande. De orsakar förvirring och rädsla samt inverkar negativt på den egna integriteten och känslan av trygghet.

Fenomenets utbredning

Endast en liten del av det sexuella våldet som riktas mot barn och unga kommer till myndigheternas kännedom. Enligt den riksomfattande enkäten Hälsa i skolan (2019) som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd har knappt fem procent av eleverna i fjärde och femte klass i lågstadiet upplevt sexuella kommentarer, förslag, fått meddelanden eller visats bildmaterial under det senaste året. Det finns inga betydliga skillnader mellan flickors och pojkars erfarenheter. En liten del av lågstadieeleverna har också upplevt beröring eller påtryckningar till beröring. Av flickor som studerar i högstadiet, gymnasiet och yrkesläroanstalter har en tredjedel upplevt störande sexuella förslag eller trakasserier, medan betydligt färre av pojkarna utsatts för samma. Ungefär var tionde av flickorna i högstadiet, gymnasiet och yrkesläroanstalter har upplevt sexuellt våld. Bland pojkarna som studerar i högstadiet och på andra stadiet har några procent av deltagarna upplevt sexuellt våld under året.

Inverkan på barnet

Sexuellt våld riktat mot barn är en form av våld som i synnerhet orsakar sårbarhet, därför att våldet allvarligt riskerar barnets uppväxt och utveckling genom att det kränker intimiteten och rätten till den egna kroppen och sexualiteten. Konsekvenserna av sexuellt våld är ofta långvariga.

Sexuellt våld orsakar känslor av skuld och skam och tillhörande hemlighetsmakeri, som gör att offret inte vågar söka och be om hjälp.  Våld som riktas mot sexualiteten traumatiserar offret och kan orsaka traumarelaterade stressreaktioner antingen genast efter det inträffade eller med fördröjning, ibland först efter många år. Det är viktigt att våldet identifieras i ett tidigt skede så att offret kan erbjudas hjälp. Att våldsutövarna hänvisas till vård är också viktigt.

Vad har utbildningsdagen att ge?

Under evenemanget i Tammerfors den 22 oktober 2019 får deltagarna höra föredrag om bland annat hur man kan förebygga och identifiera sexuellt våld mot barn och unga, samt hur man borde handla när ett barn eller en ung person har utsatts för sexuellt våld. Föredraget av Polisinrättningen i Inre Finland ger en överblick över läget gällande sexualbrott mot barn i Birkaland. Dessutom granskas sexuellt våld mot barn ur hälsovårdens perspektiv och vi bekantar oss med sexualundervisningens möjligheter att främja barns säkerhet. Webben är en allt tydligare kanal för sexuella trakasserier och gromning, så under dagen kommer vi också att få höra hur man kan stöda ett tryggt liv på webben för barnet.

 

Medierepresentanter är välkomna till evenemanget!

Inbjudan och program:

IDENTIFIERA, HJÄLP, FÖREBYGG – Sexuellt våld gentemot barn
 

Läs mer om ämnet:

Mer information:

Överinspektör Sini Männistö, tfn 0295 018 568, fornamn.efternamn@avi.fi, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Barnombudsman Tiia Heinäsuo, tfn 050 411 2434, fornamn.efternamn@tampere.fi, Tammerfors stad

 

 

 


Uppdaterad