Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Kommunenkät: tillgången till elevvårdstjänster har minskat under undantagsförhållandena    

Enligt en enkät till kommunerna finns det skäl att förbättra elevvården bland annat i  fråga om elevernas tillgång till läkartjänster. Antalet elever som deltagit i närundervisning har inte förändrats under de senaste veckorna. 

Enligt regionförvaltningsverkens och undervisnings- och kulturministeriets enkät till kommunerna vecka 19 har antalet elever som deltar i närundervisning kvarstått på samma nivå som tidigare, medan antalet barn som deltar i småbarnspedagogik fortsatt ökar liksom under föregående veckor. 

I en separat enkät till kommunerna 29.4.−6.5.2020 tillfrågades de också om läget inom elevvården och beträffande stöd för lärandet. Av de kommuner som besvarat enkäten säger 33 procent att undantagstillståndet har minskat eller avsevärt minskat på den individuellt inriktade elevhälsan. Bland de 20 största kommunerna hade den minskat i något högre grad, och uppgick för deras del till 36 procent. Med individuellt inriktad elevhälsa avses tjänster som tillhandahålls enskilda elever, och där ingår bland annat skolhälsovård och tjänster som tillhandahålls av andra yrkesutbildade personer.

Den individuella elevvården som sker i ensektorsövergripande expertgrupp i kommunen (pdf)

Enligt enkäten är tillgången till kuratorstjänster som kommunen ska erbjuda eleverna god i 87 procent av kommunerna. Tillgången till psykolog- och hälsovårdartjänster är på minst god nivå i över hälften av kommunerna. Endast 44,7 procent av kommunerna ansåg att tillgången till läkartjänster som ska tillhandahållas eleverna var god och 31,8 procent att den var dålig eller mycket dålig. Sammanlagt 43,5 procent av alla kommuner som besvarade enkäten att tillgången till läkartjänster för eleverna har försämrats under undantagsförhållandena.  

Utmaningarna för elevernas lärande i distansundervisning som framgår av  enkäten om elevvård och stöd för lärandet är desamma som i närundervisning. Andelen elever som är svåra att få kontakt med eller frånvarande anses inte vara större än under normala förhållanden. Dessa elever antas befinna sig i en utsatt situation till exempel på grund av familjens resurser, utmaningar som gäller elevens lärande eller it-relaterade problem. Kommunerna har använt sig av flera olika sätt för att komma i kontakt med  eleverna, till exempel genom att samtala mer med deras familjer.  

Fler elever än förut inom förberedande undervisning i närundervisning, ett växande antal barn som deltar i småbarnspedagogiken både kommunalt och inom den privata sektorn  

Enligt enkäten vecka 19 deltar nio procent av eleverna i årskurs 1−3 i den grundläggande utbildningen i närundervisning jämfört med normalläget. Antalet elever i årskurs 4−9 som fått beslut om särskilt stöd eller som omfattas av förlängd läroplikt som deltar i närundervisning kvarstår på samma nivå som förut: fem procent av dem jämfört med normalläget.  Inom den förberedande undervisningen deltar 16 procent av eleverna  i närundervisning jämfört med normalt, vilket är två procentenheter mer än föregående vecka.  

Antalet barn som deltar i småbarnspedagogiken har ökat under de senaste veckorna och fortsätter att öka. Jämfört med normalt deltar 32 procent av barnen i den kommunala småbarnspedagogiken. För de privata daghemmens del är motsvarande tal 36 procent. I vartdera fallet har andelen ökat med några få procentenheter sedan föregående enkät. I förskoleundervisningen deltar 21 procent, vilket är två procentenheter mer än veckan innan.   

Svarsprocenten i enkäten samt deltagandet i småbarnspedagogik och grundläggande utbildning vecka 19 (pdf)

Lägesbilden har sammanställts med hjälp av en enkät till kommunerna varje vecka

Regionförvaltningsverken och ministeriet har varje vecka utfört en enkät till kommunerna om läget inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Med hjälp av enkäten har man kartlagt läget inom undervisningen och småbarnspedagogiken under rådande undantagsförhållanden; frågorna har bland annat gällt antalet barn som delar i närundervisning eller distansundervisning inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, antalet anställda inom undervisning  och småbarnspedagogik som är på jobb samt  en uppskattning av avvikelser beträffande tjänsterna och hur väl dessa fungerar jämfört med normalt.    

Svaren i den nyaste lägesenkäten inkom vecka 19 och hade besvarats av 226 kommuner ifråga om den grundläggande utbildningen, dvs. av 76,9 procent av alla kommuner. Frågorna gällande småbarnspedagogiken hade besvarats av 254 kommuner, dvs. av 86,4 procent av alla kommuner. Resultaten kan anses vara representativa. Den separata enkäten om elevvården och stöd för lärandet under tidsperioden 29.4 −6.5 hade besvarats av 171 kommuner, dvs. av 58 procent av kommunerna.

Enkäter om läget i kommunerna gällande den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken kommer ännu att utföras vecka 20 och 22.  

Läs mer:

Kommunrapporter inom bildning (avi.fi)

Mer information:

Regionförvaltningsverket:

Överinspektören inom undervisningsväsendet Mari Kyllönen, tfn 0295 018 664
Överinspektör Anu Liljeström, tfn 0295 016 224
Jurist Thomas Sundell, p. 0295 018 620
fornamn.efternamn@avi.fi

Undervisnings- och kulturministeriet:

Undervisningsrådet Heli Nederström, heli.nederstrom@minedu.fi, p. 0295 330 122
Undervisningsrådet Mika Puukko, mika.puukko@minedu.fi, p. 0295 330 032


Uppdaterad