Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 18.11.2020 fattat två beslut om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i sin region i december.

Vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer som ordnas inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt måste man följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner för att förhindra coronasmitta. Inom Södra Karelens, Kymmenedalens, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt måste anvisningen följas vid tillställningar med över 50 personer.

Genom besluten förlängs i regel de begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som har varit i kraft i södra Finland i november. Inom området för Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt kan begränsningarna lindras på grund av den gynnsamma utvecklingen av sjukdomsläget: i november har kravet i området varit att anvisningarna för att trygga hälsosäkerheten ska följas vid tillställningar med över 20 personer.

Bakgrunden till regionförvaltningsverkets beslut är den epidemiologiska lägesbilden i området och bedömningen av vilka åtgärder som behövs för att bekämpa coronaepidemin. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är coronavirusepidemin i upptrappningsfasen, vilket kräver strängare begränsningar än i de övriga sjukvårdsdistrikten i södra Finland. I Södra Karelen, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland är sjukdomsläget lugnare och epidemin befinner sig på utgångsnivån. I Egentliga Tavastland håller sjukdomsläget på att mattas av och återgå till utgångsnivån efter att ha varit i upptrappningsfasen.

Säkra avstånd och god hygien centralt vid alla sammankomster - viktigt att noga överväga om det är nödvändigt att samlas

I Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning sägs till exempel att:

  • man inte får delta i en tillställning om man är sjuk
  • det för att undvika närkontakt mellan deltagare eller sällskap ska ses till att det är möjligt att hålla säkra avstånd om 1-2 meter
  • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkra avstånd
  • arrangören ska instruera deltagarna om säkert avstånd, god handhygien och ge dem möjlighet att rengöra händerna.
  • arrangören kan beroende på epidemiläget rekommendera användning av munskydd.

Arrangören ansvarar för att tillställningen ordnas på ett säkert sätt och för att anvisningarna tillämpas i praktiken. Arrangören måste vid behov begränsa antalet deltagare i tillställningen så att det är möjligt att bevara säkra avstånd mellan deltagarna. Om det inte är möjligt att garantera deltagarnas säkerhet ska tillställningen inte ordnas.

Regionförvaltningsverkets befogenhet sträcker sig inte till privata tillställningar, såsom familjefester. På regional nivå kan det dock finnas separata rekommendationer om bl.a. begränsning av privata tillställningar, som var och en bör beakta.

Gällande anvisningar bör följas - även nya begränsningar kan utfärdas

Epidemiläget kan ändras snabbt. Om hygien- och säkerhetsanvisningarna inte följs kan det leda till massexponeringar. Regionförvaltningsverket kan vid behov fatta nya beslut för december månad om sjukdomsläget förvärras i ett större område än i en enskild kommun.

Om sjukdomsläget kräver det kan kommunerna utfärda strängare sammankomstbegränsningar i sina områden. Kommunerna kan också besluta att stänga vissa lokaler, såsom skolor eller andra offentliga lokaler, om det krävs för att förhindra att epidemin sprids.

De regionala coronasamordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten bereder åtgärder för att bekämpa coronaepidemin. Sjukvårdsdistrikten och kommunerna kan ge rekommendationer inom sina områden bl.a. när det gäller användningen av munskydd och ordnandet av privata tillställningar. De gällande regionala rekommendationerna och begränsningarna finns på sjukvårdsdistriktens webbplats.

Coronaepidemin kan bara stävjas om vi alla agerar i enlighet med begränsningarna, anvisningarna och rekommendationerna.

De beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 18.11.2020 baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och är i kraft under tiden 1–31.12.2020. Regionförvaltningsverkets beslut om begränsning av sammankomster kan enligt lagen om smittsamma sjukdomar vara i kraft i högst en månad.

Beslutet gällande Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Beslutet gällande Södra Karelens, Kymmenedalens, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt

Vanliga frågor om corona på rfv.fi

Mer information:

Rådgivning för evenemangsarrangörer: 0295 016 666 (vard. kl. 8-16), koronainfo@avi.fi

Media:

Mikko Valkonen regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016 524

Merja Ekqvist, överdirektör, tfn 0295 016 000 (Växel)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

 


Uppdaterad