Pressmeddelanden 2016

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2016. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2016

Biblioteken får 695 000 euro i utvecklingsbidrag                                              

Västra och Inre Finland
 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat allmänna bibliotek i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland utvecklingsbidrag till ett sammanlagt belopp på 695 000 euro. Totalt 48 projekt beviljades bidrag. Bidragen varierar mellan 1 500 euro och 150 000 euro. Bidrag beviljades för bland annat samarbete mellan biblioteken i Södra Österbotten, grundande av meröppna bibliotek, främjande av läsintresset, samarbete mellan biblioteken och skolorna, evenemang i anslutning till det självständiga Finlands hundraårsjubileum samt främjande av kulturell mångfald. En del av de projekt som understöds ska genomföras i samarbete med antingen andra bibliotek eller andra kommunala förvaltningsområden.


Antalet meröppna bibliotek ökar


År 2016 är projekten ännu tydligare än tidigare inriktade på att utveckla konceptet med utvidgade öppettider vid biblioteken. Utvidgade öppettider och ökad tillgång på biblioteksservice kallas allmänt för ett meröppet bibliotek. I bägge fallen handlar det om att bibliotekens öppettider förlängs genom att medborgarna ges större möjligheter till självbetjäning. Tjänsterna vid meröppna bibliotek är tillgängliga oberoende av om personalen är på plats eller inte. Å andra sidan kan den personliga kundbetjäningen förbättras i och med att utlånings- och returneringsfunktionerna automatiseras.

I Södra Österbotten har bidrag beviljats förutom för meröppen biblioteksverksamhet även för ett projekt för intensifierat bibliotekssamarbete. Det omfattande bibliotekssamarbetet inkluderar snart också Laihela, Storkyro, Vetil, Perho och Kaskö. I Mellersta Österbotten satsar man förutom på att främja läsintresset även på att utveckla serviceprocesserna och samarbetet mellan biblioteket och skolan. I Mellersta Finland finansieras meröppen biblioteksverksamhet, utveckling av bibliotekspersonalens kompetens, läsintresset hos pojkar och projekt inom mediefostran. I Birkaland understöds likaså biblioteksanvändarnas möjligheter till självbetjäning, utvecklingen av framtida bibliotekstjänster och musikverksamhet. Därtill genomförs på läroplansnivå en modell för hur multilitteracitet beaktas i olika läroämnen och på olika årskursnivåer. I Österbotten beviljades bidrag förutom för meröppen biblioteksverksamhet även för bland annat främjande av läsintresset och projekt för kulturell mångfald.


Bidragens fördelning mellan landskapen:

Södra Österbotten 210 500 euro
Mellersta Österbotten 34 500 euro
Mellersta Finland 135 000 euro
Birkaland 182 000 euro
Österbotten 133 000 euro
 

Projekt som fått bidrag

Ansökningarna har publicerats i det nationella projektregistret för allmänna bibliotek http://hankkeet.kirjastot.fi/, där det nu också finns en visualiseringstjänst som gör det lättare att få en överblick över projekten http://visualisointi.kirjastot.fi/hankkeet/#!/fi/projects/bars/total. I projektregistret lagras information om de allmänna bibliotekens samtliga projekt och de bidrag som beviljats av regionförvaltningsverken.
 

Mer information:
överinspektör för biblioteksväsendet Anneli Ketonen, tfn 0295 018 818
överinspektör för biblioteksväsendet Marjariitta Viiri, tfn 0295 018 823
överinspektör för bildningsväsendet Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Västra och Inre Finland


Uppdaterad

lomakkeet