Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Brister i handledningen av sommarvikarier på vårdavdelningarna på Jyväskylä samarbetsområdes hälsocentralsjukhus

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har gjort en hälsovårdscentral inom Jyväskylä samarbetsområde uppmärksam på att den skriftligen måste utse en handledare till varje studerande som arbetar med uppgifter som legitimerad yrkesutbildad person. Bestämmelser om att en verksamhetsenhet skriftligen måste utse en handledare för studerande finns i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

I förordningen bestäms det att en person som studerar till yrket i fråga tillfälligt kan arbeta med uppgifter som tillhör legitimerade yrkesutbildade personer. Studeranden ska ha genomfört två tredjedelar av studierna med godkänt resultat samt baserat på praktisk erfarenhet eller andra omständigheter ha tillräckliga förutsättningar för att sköta uppgiften.

På hälsocentralsjukhusets vårdavdelningar hade det inte utsetts en handledare för studerande på det sätt som föreskrivs i förordningen. Regionförvaltningsverket har ålagt Jyväskylä samarbetsområdes hälsovårdscentral att senast 31.8.2019 redogöra för vilka åtgärder hälsovårdscentralen vidtagit med anledning av regionförvaltningsverkets administrativa styrning.


Inspektioner på Kyllö och Palokka vårdavdelningar

Enligt anmälan till regionförvaltningsverket har det förekommit brister när sjukskötarstuderande har arbetat med uppgifter som legitimerad yrkesutbildad person. Regionförvaltningsverket har därför haft anledning att misstänka att patientsäkerheten på hälsocentralsjukhuset har äventyrats. Regionförvaltningsverket gjorde på grund av detta en oanmäld granskning av vårdavdelningarna i Kyllö och Palokka hälsocentralsjukhus under tiden 18 - 19.6.2019.

Regionförvaltningsverket granskade bland annat kvalitets- och patientsäkerhetsplanerna, personalstrukturen och personalmängden på avdelningarna, sjukskötarstuderandenas studieregisterutdrag, de utsedda handledarna, inskolningen, arbetslistorna under sommarperioden, läkemedelsplanerna och läkemedelstillstånden.

Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 2 §
Förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 3 d § och 3 f §     


Ytterligare information:
överinspektör Aulikki Hautsalo, tfn 0295 018 615
överinspektör Maarit Penttilä, tfn 0295 018 567
fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd
RFV i Västra och Inre Finland

 


Uppdaterad