Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Åtgärderna mot penningtvätt är på en relativt god nivå i Finland enligt en internationell utvärdering

Finlands åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har varit föremål för en internationell jämförelseutvärdering. Den globala samarbetsgruppen FATF har publicerat sin rapport om Finlands åtgärder för att bekämpa penningtvätt. Regionförvaltningsverket ansvarar för övervakningen av en mängd olika aktörer.

Samarbetsgruppen Financial Action Task Force (FATF) utvecklar internationella standarder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och följer upp hur de genomförs genom att göra utvärderingsbesök i medlemsländerna. Sommaren 2018 gjorde FATF en utvärdering av Finlands nationella bekämpningssystem mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Regionförvaltningsverket i Södra Finland var med i utvärderingen som tillsynsmyndighet för bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF:s landrapport om Finland publicerades 16.4.2019.


Övervakningen av penningtvätt är samarbete mellan flera myndigheter

I Finland är det Finansinspektionen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Polisstyrelsen, Advokatförbundet och Patent- och registerstyrelsen om har tillsyn över penningtvätt och finansiering av terrorism. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar en mängd olika aktörer, exempelvis fastighetsmäklare, bokförare, tillhandahållare av skatterådgivning eller juridiska tjänster, produktförsäljare och en omfattande grupp företag som erbjuder olika finansiella tjänster.  

FATF granskar i sin utvärdering 11 olika delområden, bland andra bedömningen av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism, samarbetet mellan myndigheterna och internationellt samarbete samt undersökning och åklagande av penningtvättbrott. Ett av delområdena som utvärderas i rapporten är tillsynsmyndigheternas agerande. Vid sidan om finans- och banksektorn hänför sig utvärderingen också till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands tillsyn av rapporteringsskyldiga som det ansvarar för.


Riskbaserad övervakning behövs

I rapporten konstateras att bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism ligger på en relativt god nivå i Finland. Enligt landutvärderingsrapporten bör arbetet med att identifiera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism ändå vidareutvecklas. Riskerna ska bedömas både på nationell nivå och per övervakare. Därtill ska varje rapporteringsskyldig bedöma sina egna risker.

FATF förutsätter att tillsynsmyndigheterna allokerar tillräckliga resurser för tillsynen som ska vara riskbaserad och effektiv. I viss mån har man redan vidtagit åtgärder som rekommenderas i rapporten, till exempel har extra resurser beviljats för att utveckla övervakningen. Fyra nya överinspektörer som arbetar med bekämpning av penningtvätt börjar i Regionförvaltningsverket i Södra Finland i maj 2019.

Enligt FATF är de administrativa sanktionerna som Regionförvaltningsverket i Södra Finland använder på tillräcklig nivå. Tillsvidare har Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte meddelat sanktioner.  


Registret för övervakning av penningtvätt tas i bruk i början av juli

I rapporten identifierade man som en utmaning för utvecklingen av övervakningen också Regionförvaltningsverket i Södra Finlands möjligheter till informationsåtkomst gällande sektorer som inte för nuvarande finns i myndighetsregister.

Informationsåtkomsten underlättas från och med 1.7.2019 då man tar i bruk det nya registret för övervakning av penningtvätt. Penningtvättslagen förutsätter att alla rapporteringsskyldiga som Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar men som ännu inte finns i myndighetsregistret ska ansöka om att tas upp i det nya övervakningsregistret. Detta gäller bl.a. aktörer som tillhandahåller juridiska eller finansiella tjänster, skatterådgivning, bokförings- eller investeringstjänster eller delvis handlar med produkter.

Man ska ansöka om att bli upptagen i registret med en elektronisk blankett i regionförvaltningsverkens e-tjänst. Blanketten blir klar och är tillgänglig för kunderna redan innan registret öppnar. Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerar mera om registret för övervakning av penningtvätt senare på våren. 

Finansministeriet koordinerar de fortsatta åtgärderna till följd av landrapporten.


Ytterligare information:

Överinspektör Asta Mykkänen, tfn 0295 016 278 (landutvärderingen och -rapporten för RFV Södra Finlands del) 
Överinspektör Vesa Härmälä, tfn 0295 016105 (registret för övervakning av penningtvätt)  
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad