Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Iijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamista koskevat hake-musasiakirjat nähtävillä kunnissa (Pohjois-Suomi)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on kalatalousviranomaisena hakenut PVO Vesivoima Oy:n Iijoen Raasakan, Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamista. Aluehallintovirasto on aloittanut hakemusmenettelyyn kuuluvan tiedottamisen. Hakemusasiakirjoihin voi tutustua internetissä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu sekä paperisena Oulun seudun ympäristötoimessa, Iin, Taivalkosken ja Posion kuntien ja Pudasjärven kaupungin asiointipisteissä.

Hakemuksen lähtökohtana on vesilain 3 luvun 22 §:n tarkoittama olosuhteiden olennainen muutos. Hakemuksen mukaan olosuhteet ovat nykyisen velvoitteen asettamisajankohdasta muuttuneet, eivätkä Iijoen voimalaitoksille määrätyt kalatalousvelvoitteet vastaa niiden kalakannoille ja kalastukselle aiheuttamaa haittaa.

Voimassa olevat kalatalousvelvoitteet perustuvat vesioikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden 40 vuotta sitten antamiin päätöksiin. Kalataloushaittoja kompensoidaan lohen, taimenen ja siian velvoiteistutuksilla sekä nahkiaisen ylisiirroilla.

Hakemusta on perusteltu uudella ja muuttuneella kalataloudellisella tilanteella. Kalataloutta aiemmin haitannut uitto on lopetettu. Voimalaitosten yläpuolella on toteutettu toimenpiteitä laajojen poikastuotantoalueiden suojelemiseksi ja kunnostamiseksi sekä vesistön tilan ja vedenlaadun parantamiseksi. Myös tietämys muun muassa vaelluskalakannoista ja istutusten kannattavuudesta sekä perinnöllisen monimuotoisuuden merkityksestä kalakantojen elinkyvylle on lisääntynyt.

Hakemuksessa esitetään velvoitehoidon painopisteen suuntaamista toimenpiteisiin, jotka edistävät vaelluskalakantojen palauttamista niiden luonnolliseen elinympäristöön. Hakemuksessa on esitetty muun muassa kalateiden ja alasvaellusreittien rakentamista, vanhojen vähävetisiksi jääneiden uomien vesittämis- ja kunnostamismahdollisuuksien selvittämistä, nahkiaisille soveltuvien talvehtimis-, kutu- ja poikastuotantoalueiden selvittämistä sekä kalataloudellisia kunnostuksia. Lisäksi hakemuksessa on esitetty muutoksia istutusvelvoitteisiin ja ylisiirtoihin.

Hakijan mukaan esitetyt toimenpiteet eivät aiheuta vahinkoa ympäristölle. Voimalaitosten luvanhaltijalle koituu kalateihin tarvittavan vesimäärän luovutuksesta arviolta vähäinen taloudellinen menetys. Hakijan mukaan lupaehtojen muuttamisesta ei synny luvanhaltijalle korvattavaa haittaa.

Aluehallintovirastossa on vireillä myös Lapin ELY-keskuksen hakemus Kemijoen ja Raudanjoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi. Kemijoen hakemuksen osalta hakemusmenettelyyn kuuluva tiedottaminen tapahtuu kevään 2020 aikana.

Lisätietoja:
Ympäristöylitarkastaja Taija Haurinen, puh.0295 017 691, etunimi.sukunimi@avi.fi 


Uppdaterad