Pressmeddelanden 2017

En noggrann dokumentering inom barnskyddet tryggar såväl barnets som den anställdas intresse

Södra Finland

Enligt lagstiftningen ska socialarbetarna inom barnskyddet från det att ett barnskyddsärende blir anhängigt dokumentera alla uppgifter som inverkar på organiseringen av de barnskyddsåtgärder som barnet eller den unga personen behöver. Detta gäller också uppgifter som är nödvändiga med tanke på planeringen, genomförandet och uppföljningen av åtgärderna.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett brev till kommunerna gett anvisningar för dokumenteringen. Att dokumenteringen inom barnskyddet utförs noggrant och på det sätt som lagen anger tryggar först och främst barnets eller den unga personens intresse.

Det ligger dock också i de anställdas intresse att dokumenteringen är väl genomförd. Den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter har i egenskap av yrkesutbildad person nämligen ett stort ansvar för att klienten får den service han/hon behöver på det sätt som lagen anger.

Arbetsgivaren till yrkesutbildade personer inom socialvården är skyldig att se till att de anställda får den inskolning de behöver i arbetet och att de kan delta i fortbildning som de behöver för att utveckla yrkeskunskapen.

Regionförvaltningsverkets verksamhet har som mål att främja befolkningens välfärd och hälsa samt rättsskyddet för klienter inom socialservicen. Regionförvaltningsverket styr och övervakar de kommunala och privata tjänsterna inom socialvården.

Ytterligare information:

Jaana Lohvansuu
överinspektör för socialvården
tfn
0295 016 731
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi

styrningsbrevet


Uppdaterad

GENVÄGAR