Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Det varma vädret har lett till åtgärder på vårdinrättningar

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland kartlade förra sommaren vilka hälsokonsekvenser den utdragna värmeböljan hade i områdets hälsovårds- och socialvårdsenheter. Nu har regionförvaltningsverket genomfört en uppföljningsenkät för att kartlägga vilka åtgärder som har vidtagits i enheterna efter perioden med hög värme. Enkäten genomfördes 4–14.6.2019.

Nästan hälften av hälsocentralernas bäddavdelningar, åldringshemmen och enheterna för effektiverat serviceboende rapporterade om hälsoproblem eller olägenheter orsakade av den exceptionellt långvariga värmeböljan sommaren 2018. I den uppföljningsenkät som genomfördes i juni 2019 meddelade nästan alla respondenter att de har vidtagit åtgärder för att minska problemen som orsakas av hög värme.

Med hjälp av uppföljningsenkäten har det kartlagts vilka åtgärder som är vidtagna i enheterna efter värmeböljan, på vilket sätt frågan har beaktats i egenkontrollen samt på vilket sätt man har förberett sig på eventuella kommande perioder med hög värme. Sammanlagt 176 svar togs emot. Av respondenterna var 30 bäddavdelningar på hälsocentraler och 142 enheter inom socialvården. Av dessa var 17 åldringshem och 125 enheter för effektiverat serviceboende.

Över hälften av respondenterna meddelade att de har förberett sig på en eventuell värmebölja sommaren 2019. Av respondenterna meddelade 63 % att det finns maskinell ventilation i enheten, 53 % att det finns ett kylande ventilationssystem, 75 % att de har fläktar och 66 % att de systematiskt följer temperaturerna. Andra metoder som används är bland annat automatiska solskydd för fönstren, specialglas i fönstren, vädring vid rätt tidpunkt, effektiverat vätskeintag, lättare klädsel, aktivitetskort för personalen och anvisningar för beredskap på värmeböljor.

Av respondenterna meddelade 60 % att den ovan nämnda beredskapen inte har antecknats och uppdaterats i enhetens kvalitets- och patientsäkerhetsplan eller i planen för egenkontroll. Strukturella förbättringsåtgärder (ventilation, nerkylning e. dyl.) i investeringsplanerna för de kommande åren hade beaktats av 31 % av respondenterna.   

Långvariga värmeböljor kräver mera uppmärksamhet än vanligt av anställda inom äldreomsorgen och kommunerna. Institutet för hälsa och välfärd har informerat om frågan på sin webbplats. Olägenheter som hög värme medför drabbar i synnerhet äldre personer och personer med kroniska sjukdomar.


Mer information:              
chef för social- och hälsovårdsenheten Niina Siirilä, tfn 0295 018 563
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 


Uppdaterad