Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Miljötillstånd för batterimaterialfabrik i Harjavalta

Södra Finland, Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 18.8.2020 beviljat BASF Battery Materials Finland Oy miljötillstånd och tillstånd att inleda verksamhet för en batterimaterialfabrik i Harjavalta.

Batterimaterialfabriken producerar prekursorer av katodaktivt material (pCAM). Det används för tillverkning av katodaktivt material (CAM), som är den huvudsakliga råvaran för batterier i elbilar. Batterimaterialfabriken ligger i omedelbar närhet av det nuvarande storindustriområdet i Harjavalta och leder spillvatten och kylvatten till Kumo älv. Samtidigt har ett separat miljötillstånd beviljats också för en reservpanna som drivs av Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy och för andra sidofunktioner som betjänar tillverkningen av batterimaterial inom samma produktionsområde.

I miljötillståndet för batterimaterialfabriken har det utfärdats sådana bestämmelser som behövs för att förhindra förorening av miljön, bl.a. gränsvärden för utsläpp som leds ut i vattendrag, och det har förutsatts åtgärder för att begränsa utsläppen till Kumo älv under exceptionella perioder av underströmning. Gränsvärdena för vatten har fastställts för sulfat, nickel, kobolt, aluminium, mangan och oorganiskt kväve. Genom de fastställda föreskrifterna säkerställs att verksamheten inte har några betydande negativa konsekvenser särskilt för de känsligaste vattenlevande organismerna i Kumo älv (fisk, tjockskalig målarmussla). För att förhindra konsekvenser för fiskbeståndet har det också påförts en fiskerihushållningsavgift. I avgörandet har särskilt beaktats att verksamheten delvis bedrivs i Järilänvuoris grundvattenområde, som är viktig med tanke på vattenförsörjningen.

I miljötillståndet för batterimaterialfabriken förutsätts att recipientkontrollen i Kumo älv ska inledas innan verksamheten inleds. Utsläppen från och effekterna av verksamheten ska kontrolleras effektivare under det första verksamhetsåret.

Besluten finns till påseende på regionförvaltningsverkets webbplats: www.avi.fi/lupatietopalvelu (BASF Battery Materials Finland Oy) och www.avi.fi/lupatietopalvelu (Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP Oy). Ändring i dem får sökas genom besvär fram till 24.9.2020.


Mer information:
miljöråd Anna Laiho, tfn 0295 016 368
miljöråd Kari Pirkanniemi, tfn 0295 016 425

 


Uppdaterad