Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Haapaveden biojalostamolle ympäristölupa (Pohjois-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa)

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Kanteleen Voima Oy:lle Haapaveden biojalostamon toimintaan. Biojalostamon päätuote on puuraaka-aineesta valmistettu liikennepolttoaineena käytettävä etanoli.

Aluehallintovirasto on 8.7.2020 antanut Kanteleen Voima Oy:lle ympäristölupapäätöksen nro 104/2020 pääosin hakemuksen mukaiseen ja laajuiseen Haapaveden biojalostamon toimintaan sekä käsiteltyjen jätevesien johtamiseen purkuputkella Pyhäjokeen Haapajärven alapuolella.

Biojalostamon toimintaan kuuluvat päätuotteena ajoneuvojen polttoaineeksi tarkoitetun etanolin (noin 65 000 tonnia vuodessa) valmistus, energiantuotanto kaasukattilalla sekä jätteen laitos- ja ammattimainen hyödyntäminen ja käsittely lietteenpolttokattilassa. Biojalostamon päätoimintaa palvelevia aputoimintoja ovat muun muassa biopolttoaineterminaalin toiminta, ilmaan johdettavien päästöjen käsittely sekä jäte- ja jäähdytysvesien käsittely ja johtaminen. Biojalostamo tuottaa sivutuotteinaan ligniiniä, raakatärpättiä sekä biokaasua. Biojalostamo toimii kiinteässä yhteydessä Haapaveden voimalaitoksen kanssa.

Biojalostamon raaka-aineet ovat puupohjaisia sahateollisuuden sivutuotteita ja metsäraaka-aineita. Biojalostamossa puubiomassan selluloosa ja hemiselluloosa hajotetaan sokereiksi. Sokereista valmistetaan etanolia, joka väkevöidään polttoainekäyttöön sopivaksi väkeväksi etanoliksi.

Määräykset pilaantumisen estämiseksi

Päätöksessä on annettu lupamääräykset ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran estämiseksi ja rajoittamiseksi. Aluehallintovirasto on rajoittanut sekä vesiin johdettavia aine- ja lämpöpäästöjä että ilmaan johdettavia päästöjä. Eräiltä osin päästöjä on rajoitettu huomattavasti ympäristölupahakemusta tiukemmin. Määräykset koskevat lisäksi muun muassa energiantuotantoa, jätteiden käsittelyä sekä toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailua.

Määräyksillä on rajoitettu Haapajärveen biojalostamolta johdettavan lämpöpäästön määrää noin 1 300 TJ:sta 300 TJ:en vuodessa ja määrätty jäähdyttämään pääosa hyödyntämättä jäävästä lämmöstä ilmaan. Pyhäjokeen Haapajärven alapuolella johdettavia päästöjä on rajoitettu muun muassa ravinteiden, kiintoaineen, kemiallisen hapenkulutuksen, sulfaatin sekä useiden metallien osalta. Lisäksi luvan saaja on velvoitettu toimittamaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ensimmäisen toimintavuoden tehostettuun tarkkailuun perustuva selvitys jäteveden laadusta ja vaikutuksista sekä päästöistä ilmaan. Aluehallintovirasto voi selvityksen perusteella tarvittaessa täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa.

Vahinkoa estävät velvoitteet ja vakuus

Pyhäjokeen johdettavista biojalostamon käsitellyistä jätevesistä kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan vahingon vähentämiseksi ja estämiseksi on määrätty 10 000 euron vuotuinen kalatalousmaksu. Luvan saaja on määrätty asettamaan 2 500 000 euron suuruinen vakuus asianmukaisten jätehuolto-, tarkkailu- sekä muiden toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.

Toiminnan aloittaminen

Aluehallintovirasto on myöntänyt Kanteleen Voima Oy:lle oikeuden aloittaa biojalostamon toiminta lupapäätöksen mukaisesti lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sekä määrännyt yhtiön asettamaan ennen toiminnan aloittamista 300 000 euron suuruisen vakuuden.

Päätös on nähtävänä lupaviranomaisen verkkosivuilla
www.avi.fi/lupatietopalvelu. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta 14.8.2020 saakka.

 

Lisätietoja                          ympäristöneuvos Juhani Itkonen, puh. 0295 017 645.

 


Uppdaterad