Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Muddringen och utfyllnaden av Håkansvik i Degerö i Helsingfors beviljades vattenhushållningstillstånd

Södra Finland

Helsingfors stad har beviljats tillstånd i vattenhushållningsprojektet i Håkansvik för de muddrings- och utfyllningsarbeten samt deponeringen av muddermassor i havet som grundberedningen av Kronbergsstranden förutsätter. 

Helsingfors stad har beviljats tillstånd för byggandet av Kronbergsstrandens strandkonstruktioner i Håkansvik i Degerö i Helsingfors. Projektområdet består av fem delområden som i norr gränsar till de planerade Kronbroarna och i söder till området kring den gamla oljebryggan vid Iloparkens udd.

Vattenhushållningsprojektet omfattar vattenbyggnadsarbeten i området i grundberedningsskedet, såsom muddringsarbeten, utfyllning av vattenområdet, grävning och schaktning under vatten, strandkonstruktioner, ändring av strandlinjen samt deponering och leverans för behandling av muddermassorna.

Skalmuddringsmassorna i projektet är cirka 2 400 m³(tf). Dessa muddermassor som inte lämpar sig för deponering i havet måste transporteras till återvinningsfältet på Ärtholmen eller till ett annat område som har vunnit laga kraft att ta emot ifrågavarande massor. Muddermassorna som lämpar sig för havsdeponering är cirka 15 500 m3(tf) och de kan deponeras i Måshällens eller Hundörsbådarnas havsdeponeringsområden enligt gällande tillståndsbeslut eller till något annat havsdeponeringsområde som vunnit laga kraft. Utfyllnadsmassorna får sammanlagt vara högst cirka 56 000 m3(tf). I projektet grävs cirka 2 500 m3(tf) och schaktas cirka 85 m3(tf) under vattnet. I projektet får högst cirka 11 000 m2 vattenområde göras om till landområde.

På grund av projektet kommer undervattensbuller förekomma och vattnet kommer att bli grumligt medan arbetet pågår.  Skadorna reduceras bland annat genom att en grävskopa som går att stänga och skydds- och bubbelgardiner används. Särskilt stor uppmärksamhet måste fästas vid att utfyllnadsmaterialet är skräpfritt och vid att förhindra skräp från att sprida sig. Projektet bedöms inte ha sådana konsekvenser att det skulle orsaka förlust av förmån som bör ersättas enligt vattenlagen.

Tillståndsbeslut nr 234/2020 kan läsas i Tillstånds-Informationstjänsten (ESAVI/22871/2018).

Användarinstruktion för Tillstånds-Informationstjänsten (www.avi.fi/lupatietopalvelu)

 

Mer information:

Miljöråd Erja Tasanko, tfn 0295 016 248
Miljööverinspektör Virpi Nikulainen, tfn 0295 016 593
fornamn.efternamn@avi.fi

RFV i Södra Finland

 


Uppdaterad