Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Ur bokslutet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland: Den ekonomiska tillväxten och återhämtningen i näringslivet ökade efterfrågan på regionförvaltningsverkets tjänster

Södra Finland

Av regionförvaltningsverkens nyss offentliggjorda bokslut för år 2018 framgår att verksamheten vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland var stabil och resultatrik. Verksamheten var även kostnadseffektiv och produktiv, särskilt då man beaktar områdets stora volymer och utmaningar i verksamhetsmiljön samt relativt liten andel personal. Förberedningen för vårdreformen, ekonomisk tillväxt och återhämtningen i näringslivet ökade efterfrågan på och behovet av tjänster.

Vi uppnådde målen för behandlingstider och mängder som ministerierna ställt upp. Många klagomål och tillståndsärenden var komplicerade och av ny karaktär, och handläggningen av dem tog därför längre än vanligt. Tack vare en tillfällig tilläggsresurs kunde vi uppnå målen och avhjälpa överbelastningen. En risk är dock att resurserna i allt större utsträckning går till att hantera enskilda fall och klagomål istället för att verksamheten och tillsynen är förebyggande och fokuserar på hela servicesystem. I stora städer finns mer privat serviceproduktion än i små kommuner och ett bredare serviceinnehåll. Serviceproducenterna utvecklar nya verksamhetsformer och verksamhetsmodeller i södra Finland innan de införs i resten av landet.

Rättsskyddsärendena ökade. Målet inom all tillsyn var att öka den proaktiva styrningen, egenkontrollen och den riskbaserade tillsynen, men tillsynen i efterhand var fortfarande omfattande, särskilt inom hälso- och sjukvården, vilket gjorde det svårt att uppnå detta mål. Det totala antalet klagomål som inleddes fortsatte att öka. Rättsskyddsärendena behandlades till största delen inom den utsatta tiden. I södra Finland avgjordes nästan 40 % (1257 st.) av alla klagomål inom regionförvaltningsverkens behörighet i hela landet.

Effektiv hantering av tillstånd och statsunderstöd. Handläggningstiderna för tillstånd utvecklades stadigt och den digitala handläggningen av tillståndsansökningar ökade. Antalet tillståndsärenden ökade. De uppsatta tidsmålen för handläggning av miljö- och vattentillstånd, tillstånd inom hälso- och sjukvården, alkoholtillstånd och näringstillstånd och registreringar uppnåddes. I och med den nya alkohollagen ökade antalet ansökningar om alkoholtillstånd betydligt jämfört med året innan. Handläggningstiden för miljö- och vattentillstånd blev mycket kortare och verksamheten effektivare. Handläggningen av statsunderstöd inom undervisnings- och kulturväsendet skedde inom utsatt tid trots tidvis rusning under våren. Regionförvaltningsverket beviljade mer än 18 miljoner euro i statsunderstöd till projekt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena i södra Finland.

Beredskapen inför undantagsförhållanden befrämjades aktivt. I övningar fördjupade man beredskapen inför hybridhot och miljö- och hälsoskyddshot och hot mot informationssäkerheten. Undervisnings- och kulturväsendet ordnade säkerhetsutbildningar i fem landskap, och de mest centrala frågorna som lyftes fram där var säkerhetskommunikation, ledning och personalens kunskap om säkerhetsfrågor. De regionala försvarskurserna samlade sammanlagt mer än 400 nyckelpersoner inom beredskap i utbildningar som pågick antingen en hel vecka eller några dagar. Beredskapskommitténs arbete förlängdes till åren 2019–2020.

Flera miljoner beviljades till ungdomsarbete. Regionförvaltningsverkets statsunderstöd till ungdomsväsendet bidrog till att öka ungas delaktighet och stödja deras vardagsstruktur. Nästan åtta miljoner euro beviljades till att stärka ungas sociala identitet; genom understöd till det uppsökande arbetet anställdes mer än 140 uppsökande ungdomsarbetare i kommunerna i regionen för att hjälpa de unga med sin vardagskontroll. Därtill understöddes de mer än 50 ungdomsverkstäderna i regionen och därigenom kunde man hjälpa i huvudsak unga som inte deltog i utbildning eller i arbetslivet eller på annat sätt riskerade bli utslagna.

Flera lagreformer som gällde näringsidkare genomfördes. När det gällde konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga frågor främjade vi en fungerande marknad och stödde näringsidkarnas verksamhet och övervakade verksamhetens laglighet. Under 2018 genomförde vi planerade tillsynsprojekt, informerade mer effektivt och samarbetade närmare med intressegrupperna. Tidsmålen för tillstånd och registreringar inom näringstillsynen uppnåddes.

Kvaliteten och säkerheten i livsmedelssäkerhetskedjan fortfarande på en god nivå. År 2018 var södra Finland fortfarande fritt från farliga djursjukdomar eller djursjukdomar som sprids lätt. Resurser inriktades på att bekämpa olaglig införsel av djur. Andelen brådskande eller allvarliga djurskyddsfall låg fortfarande på en hög nivå jämfört med resten av Finland.

Epidemier som spritts via badvatten eller hushållsvatten förekom inte. Inom livsmedelstillsynen fortsatte vi främja en riskbaserad enhetlig tillsyn genom att vägleda övervakarna mot en mer enhetlig OIVA-bedömning.

Stöd till meröppna bibliotek – biblioteken ökar det mentala välbefinnandet. Regionförvaltningsverkets biblioteksväsende främjade bibliotekens verksamhet och påverkade därmed medborgarnas mentala välbefinnande och förhindrade marginalisering. År 2018 fortsatte vi att stödja införande av meröppet. Genom längre öppettider förbättrades medborgarnas tillgång till bibliotekstjänster. Genom projektunderstöden stärktes också kommuninvånarnas möjligheter att påverka bibliotekstjänsterna i enlighet med bibliotekslagen och kommunallagen.

De anslagna medlen användes kontrollerat, planmässigt och ansvarsfullt. Bruttoutgifterna för verkets substanssektorer (exklusive de riksomfattande förvaltnings- och utvecklingstjänsterna och arbetarskyddet) var omkring 8,3 miljoner euro och inkomsterna 6,6 miljoner euro. Antalet anställda i dessa sektorer uppgick till drygt 200 personer, det vill säga 33 % av regionförvaltningsverkens personal. Inkomsterna utgjordes i huvudsak av avgifter som drivs in med stöd av alkohollagen och av miljötillstånd. Utgifternas andel utgjorde 29 % och inkomsternas andel 45 % av regionförvaltningsverkens totala helhet.

 

Ytterligare information:
Överdirektör Merja Ekqvist, fornamn.efternamn@rfv.fi, tfn 0295 016 271
RFV i Södra Finland

 

Presentation av RFV i Södra Finland
Regionförvaltningsverkens gemensamma bokslut 2018
Bokslut 2018 av RFV i Södra Finland

 

Rättsskyddsärendena ökade (på finska)
Effektiv hantering av tillstånd och statsunderstöd (på finska)
Beredskapen inför undantagsförhållanden befrämjades aktivt (på finska)
Flera miljoner beviljades till ungdomsarbete (på finska)
Flera lagreformer som gällde näringsidkare (på finska)
Kvaliteten och säkerheten i livsmedelssäkerhetskedjan fortfarande på en god nivå (på finska)
Stöd till meröppna bibliotek – biblioteken ökar det mentala välbefinnandet (på finska)

 

Regionförvaltningsverkens gemensamma bokslutsmeddelande 2018
 

Länkar till tidigare pressmeddelanden.

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland verkar i områdena Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Folkmängden är totalt 2,3 miljoner i dessa områden, alltså över 40 % av Finlands befolkning. Företagsverksamhetens andel är också över 40 %. Därutöver har vi hand om miljötillstånden för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands område (Egentliga Finland och Satakunta). Vi ansvarar dessutom för flera uppdrag som omfattar hela Finland. Organiseringen av vår verksamhet och terminologin är till väsentliga delar föreskrivna i lag. I vårt regionförvaltningsverk arbetar drygt 500 personer inom sex ansvarsområden och vid ledningens stödenhet, vilket är cirka 42 % av personalen i samtliga regionförvaltningsverk. Vi arbetar i sammanlagt 15 orter runt om i Finland.

För resultatstyrningen ansvarar åtta ministerier: social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, inrikesministeriet och miljöministeriet, samt av centralförvaltningsmyndigheterna under dem Livsmedelsverket (tidigare Livsmedelssäkerhetsverket Evira), Konkurrens- och konsumentverket (KKV), Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Besluten om regionförvaltningsverkens resultatmål och resurser fattas i samarbete mellan regionförvaltningsverken och de styrande parterna. Finansministeriet har hand om myndighetens gemensamma funktioner och sektorstyrningen gällande övriga åtgärder som krävs för att verksamheten ska vara enhetlig. Regionförvaltningsverkens mål anges i det gemensamma resultatavtalet.


Uppdaterad