Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Tillsynen utförd av Regionförvaltningsverket i Södra Finland av hemvården i huvudstadsregionen ledde till en anmärkning för hemvården i Helsingfors

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har under det senaste året utövat tillsyn av hemvården i Helsingfors, Esbo och Vanda. Tillsynsärendena inleddes antingen enligt en anmälan om missförhållande eller som RFV:s tillsyn på eget initiativ. Till följd av tillsynen gavs hemvården i Helsingfors en anmärkning.

I alla tre kommuner utfördes ett styrnings- och utvärderingsbesök med syftet att i samarbete mellan tjänstearrangören eller tjänsteproducenten och regionförvaltningsverket främja verkställandet av kundernas rättskydd och medborgarnas jämlikhet. Styrnings- och utvärderingsbesöket är handledning och rådgivning med syftet att styra tjänstearrangören eller tjänsteproducenten till att rätta till sin verksamhet utifrån den handledning som ges.

Flera anmälningar om missförhållanden inom Helsingfors hemvård under årets lopp

I tillsynsärendet som gällde Helsingfors hemvård behandlades flera anmälningar om missförhållanden i ordnandet av hemvårdens verksamhet. Tillsynen anhängiggjordes i början av sommaren 2017 och styrnings- och utvärderingsbesöket i Helsingfors utfördes i augusti 2017. Både under styrnings- och utvärderingsbesöket och i det skriftliga tillsynsärendet behandlades ett tillräckligt antal personal inom hemvården, informationsflödet och anteckningarna, förvaltningsförfarandet, kvaliteten på och tillgången till tjänster, kommunens ansvar för ordnande och tillsyn samt adekvat ledning av verksamheten och egenkontroll.

I regionförvaltningens tillsynsbeslut gavs administrativ styrning i form av fästande av uppmärksamhet och yttrande av uppfattning. Administrativ styrning gavs bland annat gällande ett adekvat genomförande av egenkontrollen, tillräckligheten hos hemvårdens resurser, tillgången till och tillgängligheten hos socialtjänsterna samt omsorg för näringen för de kunder som får måltidstjänster. Ledningen för hemvården gavs en anmärkning med tanke på framtiden om missförhållanden i verksamhetens tillräckliga resurser och tillsynen av verksamheten för att säkerställa kundsäkerheten.

Regionförvaltningsverket styrde Helsingfors stad till att fästa särskild uppmärksamhet vid att de kommuninvånare som står i mest utsatt ställning och har en försämrad funktionsförmåga får information om tjänsterna och de olika servicealternativen på det sätt som lagarna och bestämmelserna förutsätter. Kommunen ska även ta hand om övervakningen av de privata socialtjänsterna i sitt område för att säkerställa kvaliteten och säkerheten på den service som kunder erhåller utan att vara kunder hos hemvården. 

Till följd av tillsynen har man anställt fler arbetstagare inom Helsingfors hemtjänst. I år anställer man 50 personer till. Anslagen för hemvården har ökats med 4 miljoner euro för i år. Dessutom har man gjort hemvårdens personalsammansättning mer mångsidigare och förbättrat egenkontrollen.

Tillsyn av hemvården i Esbo på regionförvaltningsverkets eget initiativ

Tillsynsärendet som gällde hemvården i Esbo togs på eget initiativ upp för tillsyn på grund av de kundfall som i början av året figurerat i offentligheten samt de anmärkningar som inspektionsnämnden gjort i fallen. I båda kundfallen äventyrades kundsäkerheten, men det andra fallet som figurerade i offentligheten identifierades inte av Esbo som något som inträffat i stadens hemvård. Både under styrnings- och utvärderingsbesöket och i det skriftliga tillsynsärendet behandlades säkerställandet av att det finns tillräcklig med personal och rätt kunnande, kvaliteten på och tillgången till tjänster samt adekvat ledning av verksamheten och egenkontroll. Esbo reagerade på styrnings- och utvärderingsbesöket och rättade till de missförhållanden regionförvaltningsverket pekade ut inom utsatt tid. Med beslut av Esbo stadsstyrelse lade man även till 22 vakanser inom hemvården i maj 2018.

I tillsynsbeslutet gavs administrativ styrning i form av fästande av uppmärksamhet. Man fäste Esbo social- och hälsovårdsnämnds uppmärksamhet vid att antalet vakanser inom hemvården ska motsvara antalet kunder inom hemvården och deras behov av service. Dessutom ska personalens sammansättning, utbildning och kunnande motsvara hemvårdskundernas servicebehov på så vis att kunden får en social- och hälsovård av god kvalitet. Särskild uppmärksamhet ska även fästas vid att minska personalomsättningen. Ärendet gav inte i övrigt några orsaker till åtgärder vid regionförvaltningsverket.

Tillsynsärendet av hemvården i Vanda anhängiggjordes efter en anmälan om kundsäkerhet

I anmälningen om missförhållande som gällde hemvården i Vanda var anmälaren orolig för förväxlingarna som inträffat i läkemedelsvården och den ständiga brådskan. Tillsynsärendet anhängiggjordes i juni 2017 och styrnings- och utvärderingsbesöket gällande hemvården i Vanda utfördes i oktober 2017.

Under styrnings- och utvärderingsbesöket samt i det skriftliga tillsynsärendet behandlades tillräckligheten hos hemvårdens personal, frågor om organiseringen av arbetet samt kvaliteten på och tillgången till hemvårdens tjänster. I Vanda gällde både anmälningen om missförhållande och tillsynen av personalfrågorna främst hur arbetet organiseras och inte egentligen personalantalet. Vanda reagerade på styrnings- och utvärderingsbesöket och hade genom egenkontroll vidtagit korrigerande åtgärder redan innan genomförandet av styrnings- och utvärderingsbesöket. Ledningen för hemvården i Vanda konstaterade även under styrnings- och utvärderingsbesöket att det är ekonomiskt möjligt att öka på användningen av anställda ifall man upptäcker ett behov för detta.

Tillsynen som gällde hemvården i Vanda kunde avslutas efter styrnings- och utvärderingsbesöket.

Följder med anledning av tillsynen

Att fästa uppmärksamhet och yttra en uppfattning är former av administrativ styrning som baserar sig på förvaltningslagen och stadfäst laglighetskontrollpraxis. Den övervakande myndigheten kan i ett avgörande av ett klagomål fästa den övervakades uppmärksamhet vid kraven på god förvaltning eller yttra sin uppfattning om ett lagenligt förfarande. Att fästa uppmärksamhet och yttra en uppfattning är de mer lindrigare medlen än att ge en anmärkning. Syftet med dessa är att styra den tillsynen gäller till att i sin kommande verksamhet beakta kraven på god förvaltning samt styra aktören till att agera på det sätt lagen förutsätter.

Mer information

Överinspektör inom socialvården Päivi Vainio, tfn 0295 016 091, regionförvaltningsverket i Södra Finland

paivi.vainio(at)avi.fi


Uppdaterad