Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utvärderade basservicen: Vår region är Finland i miniatyr

Södra Finland

Regionförvaltningsverken (RFV) har utvärderat basservicen år 2017 i de respektive regionerna, inbegripet Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde. Syftet med utvärderingen är att få fram information om den basservice som kommunerna erbjuder invånarna och hur tillgänglig servicen är.

Under de tjugo år som utvärderingen har gjorts har de sektorer som utvärderats varierat. Denna gång gällde utvärderingen småbarnspedagogik, skolskjutsar, kulturella tjänster, ungas delaktighet, idrottstjänster, bibliotekstjänster, överföringen av grundläggande utkomststöd till FPA och räddningsväsendets tillsyn.

Servicen bör utformas ur barns och ungas perspektiv

Utvärderingen slog åter en gång fast att regionen Södra Finland med sina fem landskap är som ett Finland i miniatyr; regionen har både väldigt tätt bebodda och väldigt glesbebodda kommuner och avstånden till servicen kan vara både korta och långa. Metropolområdet har sina egna särdrag. Där är befolkningsmängden stor och därför behövs det mångsidig service. Dessutom finns det också många asylsökande i området.

Kommunerna i regionen har helt olika förutsättningar och utmaningar när de ska producera tjänster och säkerställa tillgången och tillgängligheten till dem.

 • I skenet av resultaten från utvärderingen anser jag att det är viktigt att kommunerna stärker sin strategiska helhetsplanering när det gäller tjänster som inverkar på barns och ungas välmående och att kommunerna främjar ett brett, förvaltningsöverskridande samarbete, säger Minna Karhunen, överdirektör vid RFV i Södra Finland.
 • För att främja barns och ungas välmående mer systematiskt är det viktigt att det finns ett helhetstänk ur barns och ungas perspektiv när kommunerna planerar bland annat småbarnspedagogik, skolskjutsar och idrotts-, kultur- och bibliotekstjänster. Barns och ungas välmående bör sättas i centrum. Det bör bli praxis att välfärdsplaner och välfärdsberättelser utarbetas utifrån ett brett perspektiv med utgångspunkt i barns och ungas situation och kommunens eller landskapets särdrag.
 • I kommunerna är det till exempel möjligt att ta med biblioteken när tjänster för familjer och barn utvecklas och att använda läskunnighet som en indikator i välfärdsberättelserna, föreslår Karhunen.

Minna Karhunens video om utvärderingen av basservicen i Södra Finland

Ytterligare upplysningar ger:

Rätten till småbarnspedagogik,
direktör för ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet, Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271

Skolskjutsar till förskoleundervisning och grundläggande utbildning,
specialplanerare Tiina Mäkitalo, tfn 0295 016 173

Tillgången och åtkomligheten till kulturella tjänster,
forskare, SVM, EM Minna Ruusuvirta, Cupore, tfn 050 326 8014, minna.ruusuvirta(at)cupore.fi

Ungas möjligheter till delaktighet och inflytande/tillgången till tjänsterna,
överinspektör Liisa Sahi, tfn 0295 016 563

Fördelningen av resurser till de kommunala idrottstjänsterna,
överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559

Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet,
överinspektör för biblioteksväsendet, Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538

Myndighetstillsynen inom räddningsväsendet,
räddningsinspektör Markku Kirvesniemi, tfn 0295 016 088

Överföringen av grundläggande utkomststöd till FPA och effekten av detta i kommunerna,
överinspektör för socialvården Sari Luukko, tfn 0295 016 163

fornamn.efternamn@rfv.fi

De viktigaste resultaten av utvärderingen i korthet

Utvärderingen visade att i regionen Södra Finland

 • finns det många barn och att över 113 000 av dem, eller ca 76 %, deltog i småbarnspedagogik. I den kommunala småbarnspedagogiken finns det över 150 barn som är asylsökande. När servicen organiseras bör eventuella stödåtgärder beaktas. Det stora antalet privata aktörer i regionen ökar vikten av tillsyn och styrning.
 • var den genomsnittliga skolvägen 5–10 kilometer. Utvärderingen visade att kommunerna mer systematiskt bör samla in respons om hur skolskjutsarna fungerar och deras kvalitet.
 • är tillgången och åtkomligheten till kulturella tjänster god i kommunerna som svarade på enkäten. I Södra Finland erbjuds många tjänster, och kommunerna har på många olika sätt främjat kommuninvånarnas deltagande och de fysiska miljöernas tillgänglighet. Kommunerna har dock helt olika förutsättningar att erbjuda kulturella tjänster.
 • har unga större möjligheter till inflytande och delaktighet än i resten av landet i genomsnitt. Läget varierar kommunvis. Det är alltså ännu en liten väg att gå innan unga också i Södra Finland har samma utgångslägen oberoende av var de bor.
 • finns det stor variation mellan kommunerna i hur idrottstjänsterna ordnas och idrottsväsendet är organiserat. Kommunerna kan producera idrottstjänster ganska bra med de nuvarande resurserna.  En del kommuner har dock varit tvungna att skära ner på sina tjänster inom motionsinstruktion.
 • håller bibliotekens traditionella grundläggande läsfrämjande arbete en god nivå, men när det gäller planmässighet och nya verksamhetsformer finns det fortfarande rum för utveckling.
 • förlöpte överföringen av det grundläggande utkomststödet till FPA i början av 2017 inte smärtfritt. Socialväsendena i kommunerna i Södra Finland upplever att överföringen till FPA har gjort det svårare för dem att få en helhetsbild av klienternas situationer och behov. Klienter som inte kan navigera i det komplicerade servicenätet har haft särskilt svårt att få sitt ärende uträttat. Överföringen till FPA har upplevts passa sådana klienter bäst som redan är vana att sköta sina ärenden själva.
 • Tillsynen inom räddningsväsendet utvärderades nationellt. Tillsynen och planeringen av den varierar på riksnivå. En fjärdedel av räddningsverken lyckades uppnå sitt tillsynsmål. Alla räddningsverk har inte tagit i bruk egenkontroll.

Utvärderingens resultat och slutsatser finns att läsa i detalj på våra webbplatser:

www.rfv.fi och www.patio.fi

#basservice
#RFVutvärderar


Uppdaterad

Blanketter