Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Förslag på mottagare av utmärkelsetecken på självständighetsdagen tas emot fram till 30.4.2018

Regionförvaltningsverken ber om förslag för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons orden som förlänas på självständighetsdagen 2018. Förslagen gäller jord- och skogsbruksministeriets, undervisnings- och kulturministeriets, inrikesministeriets och social- och hälsovårdsministeriets samt finansministeriets förvaltningsområden. Förslagen ska grunda sig på välmotiverade personliga meriter enligt riddarordnarnas stadgar. Ordenskapitlet gör de slutliga framställningarna om förlänande av utmärkelsetecken till republikens president.

Ordensförslagen bör i enlighet med riddarordnarnas stadgar grunda sig på anmärkningsvärda personliga meriter som bör motiveras väl i förslagen. Den främsta utgångspunkten för att förlänas utmärkelsetecken är meriter som ligger över genomsnittsnivån och som den föreslagna har uppvisat inom sin egen yrkessektor eller genom betydelsefulla samhälleliga tjänster.  

En förutsättning för att förläna utmärkelsetecken till exempelvis en kommunal förtroendevald är ett långvarigt och förtjänstfullt arbete inom den kommunala förvaltningssektorn. Då man föreslår utmärkelsetecken till kommunala förtroendevalda ska man för den föreslagna personen anmäla även huvudsyssla och utbildning och därtill övriga meriter utöver dem i anknytning till förtroendeuppdraget.

Kriterier för erhållande av högre utmärkelsetecken är att det gått minst sju år sedan ett utmärkelsetecken eller en hederstitel förlänades föregående gång. Då är det viktigt att poängtera kandidatens meriter efter det senaste utmärkelsetecknet.

Vi ber att de noggrant ifyllda och motiverade förslagen lämnas in senast 30.4.2018 till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde mottagarkandidaten för utmärkelsetecknet bor. Regionförvaltningsverkens verksamhetsområden.

Ordensförslagsblanketten och ifyllningsanvisningar för blanketten

Ytterligare information även på www.ritarikunnat.fi
 

Ytterligare information
fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, registratorskontoret, PB 150, 13101 Tavastehus
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: enhetschef för undervisningsväsendet, överinspektör Asta Sark, tfn 0295 016 202
Inrikesministeriets förvaltningsområde: inspektör Sirpa Holopainen, tfn 0295 016 084
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Päivi Åkerblom, tfn 0295 016 210, avdelningssekreterare Inga Minkkinen, tfn 0295 016 167
Finansministeriets förvaltningsområde: ledningens assistent Taina Kemppi, tfn 0295 016 051

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, registratorskontoret , PB 50, 50101 S:t Michel
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde: inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: överinspektör för biblioteksväsendet Pirkko Rusi, tfn 0295 016 518
Inrikesministeriets förvaltningsområde: planerare Eini Kaasinen, tfn 0295 016 883
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Eeva Eriksson, tfn 0295 016 890
Finansministeriets förvaltningsområde: planerare Sirpa Kesonen, tfn 0295 016 909

Regionförvaltningsverket i Lappland, registratorskontoret , PB 8002, 96101 Rovaniemi
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: planerare Marketta Enbuska, tfn 0295 017 380
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: avdelningssekreterare Eija Kallo, tfn 0295 017 362
Finansministeriets förvaltningsområde: konsultativ tjänsteman Kaisa Post, tfn 0295 017 355

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, registratorskontoret , PB 22, 20801 Åbo
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde: länsveterinär Jani Soini, tfn 0295 018 115
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: överinspektör för undervisningsväsendet Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077
Inrikesministeriets förvaltningsområde: räddningsinspektör Pirjo Tuominen
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: inspektör Arja Saarenpää, tfn 0295 018 109
Finansministeriets förvaltningsområde: planerare Pirjo Ojanen, tfn 0295 018 052

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, registratorskontoret , PB 200, 65101 Vasa
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: direktör Marja-Liisa Keski-Rauska, tfn  0295 018 815, enhetschef Ismo Myllyaho, tfn 0295 018 820
Svenska bildningsväsendet: direktör Marianne West-Ståhl, tfn 0295 018 623
Inrikesministeriets förvaltningsområde: ledningens assistent Tarja Siirilä, tfn 0295 018 501
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: överinspektör Aija Ström, tfn 0295 018 593 Finansministeriets förvaltningsområde: överdirektörens sekreterare Elisabet Heinrich, tfn 0295 018 511, konsultativ tjänsteman Tove Lindell, tfn 0295 018 510,

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, registratorskontoret, PB 293, 90101 Uleåborg
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde: planerare Erja Sipola, tfn 0295 017 592
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde: överinspektör Jyri Ulvinen, tfn 0295 017 525
Inrikesministeriets förvaltningsområde: avdelningssekreterare Sirpa Hassila, tfn 0295 017 553
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde: planerare Erja Sipola, tfn 0295 017 592
Finansministeriets förvaltningsområde: överdirektörens assistent Etta Väisänen, tfn 0295 017


Uppdaterad