Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Hemvården i Helsingfors fick anmärkning på grund av borttappade nycklar till klienter inom hemvården

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har gett ledningen och cheferna för hemvården i Helsingfors en anmärkning på grund av en serie händelser i februari 2018 som orsakades av att en nyckelknippa med nycklar till fem klienter hade försvunnit. Detta ledde till att hemvårdspersonalen inte kunde komma in till en klient. Under två dygn var klienten utan hemvårdstjänster. Anhöriga hittade klienten på wc:n. Klienten var nedkyld och hade inte fått omsorg, mat eller mediciner.

Regionförvaltningsverket anser att hemvården i Helsingfors stad inte vidtog tillräckliga åtgärder efter att nycklarna försvunnit för att trygga hemvården för klienten. Chefen inom hemvården fick information om att nycklarna hade försvunnit, men reagerade inte eftersom man antog att klienten själv kan öppna dörren för hemvården. Eftersom skriftliga anvisningar saknades beslöt man att söka efter nycklarna i en veckas tid varefter man skulle beställa nya nycklar. Hemvården blev varse om saken på nytt efter 16 dagar då det framkom att klientens nycklar fortsättningsvis inte hade beställts.

Regionförvaltningsverket anser att det är en mycket sannolik incident att nycklarna kan försvinna inom hemvården och att hemvårdens egenkontroll och riskhantering inte varit på tillräcklig nivå. Det saknades skriftliga anvisningar, och dessutom var arbetsfördelningen oklar och informationsgången bristfällig. Regionförvaltningsverket poängterar betydelsen av en fungerande informationsgång och klara ansvarsförhållanden.

Regionförvaltningsverket förutsätter att Helsingfors stad vidtar de åtgärder som krävs för att i alla situationer säkerställa kontinuiteten i servicen för kommuninvånarna. Stadens bestämmer själv vilka åtgärder som är nödvändiga och tillräckliga. Egenkontrollen måste utgöra en del av det dagliga arbetet inom hemvården. Serviceproducenten måste identifiera och minimera de risker som är förknippade med servicen till klienterna och klientsäkerheten.

- Vi gick omedelbart igenom denna allvarliga händelse med hemvårdens ledning, cheferna inom hemvården och personalen. För att säkerställa att något motsvarande inte upprepas tog vi fram en ny anvisning för hur man inom hemvården i Helsingfors ska agera om en klient inte är hemma eller inte öppnar dörren när hemvårdaren kommer. Vi preciserade också vilket ansvar de närmaste cheferna har när det gäller arbetsfördelningen och informationsgången, säger chefen för serviceområdet Soili Partanen, som koordinerar utvecklandet av hemvården i Helsingfors.

Mer information:

Överinspektör för socialvården Päivi Vainio, tfn 0295 016 000 (växel)
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi

Helsingfors stads chef för serviceområdet Soili Partanen soili.partanen@hel.fi, tfn 09 310 42660


Uppdaterad