Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Annomen Oy upptogs inte i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet


Annomen Oy:s anmälan till registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet har avslagits. Enligt Regionförvaltningsverket i Södra Finland uppfyller Annomen Oy inte solvenskravet i indrivningsregisterlagen. Registreringsbeslutet ska följas inom 30 dagar från delfåendet om inte besvärsmyndigheten bestämmer annat.

Regionförvaltningsverket återkallade Alektum Ab:s tillstånd att bedriva indrivningsverksamhet i slutet av 2018.  Efter det sålde Alektum Ab sin indrivningsverksamhet till Annomen Oy. Annomen Oy har lämnat en registreringsanmälan till regionförvaltningsverket för att ta upp bolaget i det nya registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet.

Indrivningsregisterlagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Enligt övergångsbestämmelsen får en sådan aktör som har beviljats indrivningstillstånd enligt den tidigare indrivningslagen fortsätta registreringspliktig indrivningsverksamhet ända tills beslutet om att tas upp i det nya registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet har fattats. Annomen Oy hade indrivningstillstånd då indrivningsregisterlagen trädde i kraft den 1 januari 2019 och har därmed haft rätt att bedriva registreringspliktig indrivningsverksamhet ända tills registreringsbeslutet är fattat.

Enbart frivillig indrivning är registreringspliktig indrivningsverksamhet. Med frivillig indrivning avses alla sådana åtgärder som siktar på att skulden betalas frivilligt; exempelvis genom att skicka betalningskrav eller att komma överens om betalningsplaner är frivillig indrivning. Juridisk indrivning, alltså indrivning av skuld i domstolsförhandling eller genom utmätningsförfarande, förutsätter inte registrering. Annomen Oy får bedriva juridisk indrivning även om registreringen avslogs.

Förutsättningar för att bli registrerad

Aktörer som uppfyller lagens förutsättningar för registrering kan tas upp i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Registreringen kan avslås om det är uppenbart att aktören har för avsikt att bedriva indrivningsverksamhet som mellanhand för någon annan. Utgående från utredningen som regionförvaltningsverket mottagit är det inte uppenbart att Annomen Oy skulle ha för avsikt att bedriva dylik verksamhet.

Utöver annat förutsätter registreringen att aktören är solvent. Enligt indrivningsregisterlagen ska regionförvaltningsverket vid bedömningen av solvens ta hänsyn till aktörens ekonomiska ställning. Solvenskravet uppfylls exempelvis inte om aktören har gått på förlust under på varandra följande räkenskapsperioder eller om skuldsättningen är betydande.

Utgående från de föregående räkenskapsårens bokslutsuppgifter och andra redogörelser anser regionförvaltningsverket att Annomen Oy inte uppfyller indrivningsregisterlagens krav på solvens. Därför kan Annomen Oy:s registreringsanmälan till registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet inte godkännas.

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Registreringsbeslutet är till sin karaktär sådant att det ska följas oberoende av överklagande. Annomen Oy har delgivits beslutet 30.9.2019 och indrivningsverksamheten ska därmed upphöra 30.10.2019 om inte överklagningsmyndigheten bestämmer annat. Parten kan söka ändring i regionförvaltningsverkets beslut (Förvaltningslagen 434/2003).

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upprätthåller registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet.

 

Ytterligare information:
överinspektör Sinikka Laaksonen
överinspektör Risto Pennanen
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket

Pressmeddelandet har kompletterats 7.10.2019 med ett stycke som börjar med texten Enbart frivillig indrivning är registreringspliktig indrivningsverksamhet.....


Uppdaterad