Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Regionförvaltningsverken fattade beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar om fortsatt förbud mot offentliga tillställningar och stängning av läroanstalternas lokaler

Offentliga tillställningar med över 10 personer är fortfarande förbjudna och läroanstalterna hålls stängda. Regionförvaltningsverkens nya beslut som har fattats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar är i kraft till och med 13.5.2020.

Regionförvaltningsverken har 8.4.2020 fattat två förlängningsbeslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Med det ena beslutet förbjuds fortfarande alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inomhus och utomhus.

Enligt det andra beslutet ska skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens, det övriga fria bildningsarbetets och den grundläggande konstundervisningens lokaler fortsättningsvis hållas stängda. Trots stängningsbeslutet kan lokalerna dock undantagsvis användas för ordnande av undervisning för

  • alla förskoleelever och elever i årskurs 1–3 i den grundläggande utbildningen
  • elever som har ett beslut om särskilt stöd
  • elever som omfattas av förlängd läroplikt
  • elever som deltar i undervisning som förbereder för grundläggande utbildning.

Lokalerna kan även användas för elevvård och måltider för de elever som deltar i närundervisning. Lokalerna kan dessutom användas för boende, undervisning, omsorgstjänster och andra tjänster samt studerandemåltider för studerande med svårast funktionsnedsättning som behöver boendeservice.

Det är även tillåtet att använda lokalerna för att ordna stöd för inlärningen, vissa tjänster och förmåner, såsom måltider, samt elevvård för de elever som deltar i distansundervisning. Det är dock viktigt att vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att begränsa coronavirusepidemin.

Vid undervisning och handledning som inte kan ordnas på något annat sätt än som närundervisning, men som är nödvändig för att studierna ska framskrida, bör man sörja för elevernas och studerandenas samt undervisningspersonalens säkerhet genom lokalarrangemang och hygienrutiner.

Regionförvaltningsverkens beslut är i kraft 14.4–13.5.2020 och de har delgetts genom offentlig delgivning. Delgivningarna och besluten finns på vår webbplats på adressen www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot.

Mer information:

 

 

 

  • Frågor som rör offentliga tillställningar, evenemang, restauranger, hälso- och sjukvård, socialvård, miljöhälsa och dagligvaruförsörjning:
    växel, tfn 0295 016 000

Uppdaterad