Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Regionförvaltningsverken uppnådde sina mål – bokslutet för 2017 är färdigt 

Alla regionförvaltningsverk uppnådde målen som satts upp för 2017 i huvudsak väl. Målen för varje ämbetsverk slås fast varje år i resultatavtalet som ingås med ministerierna.  Regionförvaltningsverken fortsatte att målmedvetet utveckla sin verksamhet mot förhandsstyrning, åtgärder som stödjer egenkontrollen och riskbaserad tillsyn. Ändring av fokus mot en proaktiv verksamhet framskred, men fortfarande användes en betydande del av resurserna för tillsyn i efterhand.

Reformerna av stats- och landskapsförvaltningen och av lagstiftningen och satsningarna på utvecklingsarbete tog upp arbetstid, vilket krävde prioritering av uppgifterna. När det gällde kundorienteringen och digitaliseringen av verksamheten tog utvecklingen av dessa stora steg framåt. Under året upprättades beskrivningar av de tjänster regionförvaltningsverken erbjuder i det nationella servicedatalagret och man genomförde flera tjänsteutformningsprojekt och kundorienterade försök.

Antalet klagomål ökade igen jämfört med året innan. År 2017 gjordes 3 299 klagomål, vilket är 10 % mer än år 2016. Regionförvaltningsverken kunde avgöra frågor som gällde kundernas rättsskydd snabbare och mer effektivt än tidigare. Ämbetsverken har satsat på handläggningen av tillsyns- och klagomålsärenden och på prioritering av uppgifterna för att hantera anhopningen av ärenden. För att göra behandlingen av klagomål mer effektiv är det viktigt att regionförvaltningsverken får en elektronisk arbetsmiljö.

Antalet ärenden som blev anhängiga enligt miljöskyddslagen och vattenlagen minskade med ungefär 15 % jämfört med året innan. Antalet uppgick till 1 178, medan motsvarande siffra 2016 var 1 027. Utvecklandet av hanteringen av miljötillstånd och enhetliga beslut fortsatte samtidigt som man tog i bruk ett elektroniskt tillståndssystem. Ansökningarna om serveringstillstånd minskade jämfört med året innan och uppgick till 8 805 stycken. År 2016 var antalet 9 982 st., det skedde alltså en minskning med 12 %.

Från och med hösten 2017 har ansökningarna om statsunderstöd som hör till regionförvaltningsverkets behörighet inom biblioteks-, ungdoms- och idrottsväsendet gjorts elektroniskt. Under berättelseåret beviljade regionförvaltningsverken dessa statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt 58 miljoner euro.

Under berättelseåret deltog 1 087 personer i regionala försvarskurser, och beredskapsövningarna genomfördes som planerat.

Regionförvaltningsverkens bokslut för 2017 är nu färdigt. Ett gemensamt bokslut upprättades över alla sex regionförvaltningsverks verksamhet. År 2017 uppnådde alla regionförvaltningsverk målen som de styrande ministerierna satt upp i huvudsak väl. Regionförvaltningsverkens verksamhet styrs av åtta ministerier: finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, inrikesministeriet och justitieministeriet.

Regionförvaltningsverkens bokslut 2017 (på finska)
 

Ytterligare information:
chef för ekonomienheten Tuula-Kaarina Isosuo, tfn 0295 016 045
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland


Uppdaterad