Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Regionförvaltningsverken fattade beslut om att skollokalerna ska stängas

Regionförvaltningsverket har måndagen den 23 mars 2020 fattat beslut om att skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i regionen ska stängas. Lokalerna kan dock undantagsvis användas för undervisning som ordnas för samtliga elever i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen, elever som fått ett beslut om särskilt stöd och sådana elever som omfattas av förlängd läroplikt.

Statsrådet utfärdade den 20 mars 2020 en förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning (126/2020). Genom ändringen ändrades begränsningen av skyldigheten så att man strök kravet på att föräldrarna ska arbeta inom sektorer som är kritiska för samhällets funktion.

Genom att stryka kravet på att föräldrarna ska arbeta inom sektorer som är kritiska med tanke på samhällets funktion ökar ändringen av förordningen elevernas jämlika rätt att få närundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Genom ändringen tryggas dessutom proportionalitetsprincipen och med beaktande av elevernas ålder och utvecklingsnivå att speciellt de elever som är i svagaste ställning fortsättningsvis har rätt till närundervisning.

Regionförvaltningsverket har måndagen den 23 mars 2020 fattat beslut om att skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens och det övriga fria bildningsarbetets lokaler i regionen ska stängas. Ovannämnda lokaler kan dock undantagsvis användas för undervisning som ordnas för samtliga elever i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen, elever som fått ett beslut om särskilt stöd enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning och sådana elever som omfattas av förlängd läroplikt som avses i 25 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning. Regionförvaltningsverken rekommenderar emellertid att man håller barnen hemma om det bara är möjligt.

Verksamheten i skolor och småbarnspedagogik anses inte vara offentliga sammankomster och begränsningen gällande 10 personer behöver inte följas. Det rekommenderas ändå att man arbetar i mindre grupper på grund av smittorisken och att man effektiviserar städningen och smittorisken.

Risken för att bli smittad har ökat i Europa och i resten av världen. Även i Finland kommer det troligtvis inom kort att uppdagas fall där det inte längre är möjligt att utföra smittspårning, och smittrisken ökar i läroanstalterna. Å andra sidan ökar smittorisken samtidigt på andra håll i samhället, grannskapet, arbetsplatserna och trafikmedel. På grund av detta rekommenderar regionförvaltningsverken att man håller barnen hemma om det bara är möjligt.

Regionförvaltningsverkens nya beslut gäller alla kommuner i Fasta Finland och är i kraft till den 13 april 2020.

Förbudet som respektive regionförvaltningsverk har meddelat i sitt område har sin grund i åtgärder enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) med vilka man bekämpar spridningen av infektioner orsakade av det nya coronaviruset och förebygger dess skador för invånarna och samhället.

Regionförvaltningsverkens beslut är meddelade som offentlig delgivning. Delgivningarna finns på vår webbplats på adressen http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot

Ytterligare information om våra beslut:

Frågor i anknytning till skolor, undervisning och småbarnspedagogik
Telefon 0295 016 710, e-post opetus.koronainfo@avi.fi

Frågor i anknytning till offentliga tillställningar, evenemang, restauranger, hälso- och sjukvård, socialvård, miljöhälsa och dagligvaruförsörjning
Telefon 0295 016 666, e-post koronainfo@avi.fi

 

Pressmeddelandet har korrigerats 24.3.2020 gällande rubriken och ingressen. Regionförvaltningsverket fattade beslut om att stänga skolorna, inte om att ordna grundläggande utbildning.


Uppdaterad